Proverbs of Solomon, глава 10

Pildele lui Solomon. Un fiu Ónţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este m‚hnirea mamei sale.

Comorile c‚ştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar Óndepărtează pofta celor răi.

Cine lucrează cu o m‚nă leneşă sărăceşte, dar m‚na celor harnici Ómbogăţeşte.

Cine str‚nge vara, este un om chibzuit, cine doarme Ón timpul seceratului este un om care face ruşine.

Pe capul celui neprihănit sunt binecuv‚ntări, dar gura celor răi ascunde silnicie.

Pomenirea celui neprihănit este binecuv‚ntată, dar numele celor răi putrezeşte. ñ Cine are o inimă Ónţeleaptă primeşte Ónvăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. ñ Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi str‚mbe se dă singur de gol. ñ Cine clipeşte din ochi este o pricină de Óntristare, şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. ñ Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. ñ Ura st‚rneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. ñ Pe buzele omului priceput se află Ónţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. ñ Œnţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. ñ Averea este o cetate Óntărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi, este sărăcia lor. ñ Cel neprihănit Óşi Óntrebuinţează c‚ştigul pentru viaţă, iar cel rău Óşi Óntrebuinţează venitul pentru păcat. ñ Cine Óşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. ñ Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răsp‚ndeşte b‚rfelile este un nebun. ñ Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. ñ Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. ñ Buzele celui neprihănit Ónviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. ñ Binecuv‚ntarea Domnului Ómbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de nici un necaz. ñ Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel Ónţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. ñ Celui rău de ce se teme aceea i se Ónt‚mplă, dar celor neprihăniţi li se Ómplineşte dorinţa. ñ Cum trece v‚rtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii veşnice. ñ Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. ñ Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi. ñ Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi dec‚t bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. ñ Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. ñ Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui Ón ţară. ñ Gura celui neprihănit scoate Ónţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. ñ Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.