Proverbs of Solomon, глава 11

Cumpăna Ónşelătoare este ur‚tă Domnului, dar c‚ntăreala dreaptă Œi este plăcută.

C‚nd vine m‚ndria, vine şi ruşinea; dar Ónţelepciunea este cu cei smeriţi.

Neprihănirea oamenilor cinstiţi Ói c‚rmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

Œn ziua m‚niei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

Nevinovăţia omului fără prihană Ói netezeşte calea, dar cel rău cade prin Ónsăşi răutatea lui.

Nevinovăţia oamenilor fără prihană Ói scapă, dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.

La moartea celui rău, Ói piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.

Cel neprihănit este scăpat din str‚mtoare, şi cel rău Ói ia locul.

Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.

C‚nd le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi c‚nd pier cei răi, toţi strigă de veselie.

Cetatea se Ónalţă prin binecuv‚ntarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. ñ Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. ñ Cine umblă cu b‚rfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a Óncredinţat. ñ C‚nd nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. ñ Cui se pune chezaş pentru altul, Ói merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. ñ O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. ñ Omul milostiv Óşi face bine sufletului său, dar omul fără milă Óşi tulbură Ónsăşi carnea lui. ñ Cel rău dob‚ndeşte un c‚ştig Ónşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. ñ Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. ñ Cei cu inima stricată sunt o sc‚rbă Ónaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Œi sunt plăcuţi.

Hotăr‚t: cel rău nu va răm‚ne nepedepsit, dar săm‚nţa celor neprihăniţi va fi scăpată. ñ Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus Ón r‚tul unui porc. ñ Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai m‚nie. ñ Unul, care dă cu m‚na largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face dec‚t să sărăcească. ñ Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. ñ Cine opreşte gr‚ul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuv‚ntarea. ñ Cine urmăreşte binele, Óşi c‚ştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el. ñ Cine se Óncrede Ón bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor Ónverzi ca frunzişul. ñ Cine Óşi tulbură casa va moşteni v‚nt, şi nebunul va fi robul omului Ónţelept! ñ Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel Ónţelept c‚ştigă suflete. ñ Iată, cel neprihănit este răsplătit pe păm‚nt; cu c‚t mai mult cel rău şi păcătos!