Proverbs of Solomon, глава 29

Un om care se Ómpotriveşte tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată şi fără leac. ñ C‚nd se Ónmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar c‚nd stăp‚neşte cel rău, poporul geme. ñ Cine iubeşte Ónţelepciunea Ónveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. ñ Un Ómpărat Óntăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte. ñ Cine linguşeşte pe aproapele său, Ói Óntinde un laţ sub paşii lui. ñ Œn păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie şi se bucură. ñ Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. ñ Cei uşuratici aprind focul Ón cetate, dar Ónţelepţii potolesc m‚nia. ñ C‚nd se ceartă un Ónţelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot r‚dă, căci pace nu se face. ñ Oamenii setoşi de s‚nge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană Ói ocrotesc viaţa. ñ Nebunul Óşi arată toată patima, dar Ónţeleptul o stăp‚neşte. ñ C‚nd cel ce stăp‚neşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi. ñ Săracul şi asupritorul se Ónt‚lnesc, dar Domnul le luminează ochii la am‚ndoi, Un Ómpărat care judecă pe săraci după adevăr, Óşi va avea scaunul de domnie Óntărit pe vecie. ñ Nuiaua şi certarea dau Ónţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. ñ C‚nd se Ónmulţesc cei răi, se Ónmulţeşte şi păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. ñ Pedepseşte-ţi fiul, şi el Óţi va da odihnă, şi Óţi va aduce desfătare sufletului. ñ C‚nd nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără fr‚u; dar ferice de poporul care păzeşte legea! ñ Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. ñ Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun dec‚t de la el. ñ Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. ñ Un om m‚nios st‚rneşte certuri, şi un Ónfuriat face multe păcate. ñ M‚ndria unui om Ól coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. ñ Cine Ómparte cu un hoţ Óşi urăşte viaţa, aude blestemul, şi nu spune nimic. ñ Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se Óncrede Ón Domnul n-are de ce să se teamă. ñ Mulţi umblă după bunăvoinţa celui ce stăp‚neşte, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.

Omul nelegiuit este o sc‚rbă Ónaintea celor neprihăniţi, dar cel ce umblă fără prihană este o sc‚rbă Ónaintea celor răi.