Proverbs of Solomon, глава 3

Fiule, nu uita Ónvăţăturile mele, şi păstrează Ón inima ta sfaturile mele!

Căci ele Óţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.

Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la g‚t, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, Ónaintea lui Dumnezeu şi Ónaintea oamenilor.

Œncrede-te Ón Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe Ónţelepciunea ta!

Recunoaşte-L Ón toate căile tale, şi El Óţi va netezi cărările.

Nu te socoti singur Ónţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău!

Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale.

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dint‚i roade din tot venitul tău: căci atunci gr‚narele Óţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.

Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te m‚hni de pedepsele Lui.

Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!

Ferice de omul care găseşte Ónţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!

Căci c‚ştigul pe care-l aduce ea este mai bun dec‚t al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ dec‚t aurul; ea este mai de preţ dec‚t mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.

Œn dreapta ei este o viaţă lungă; Ón st‚nga ei, bogăţie şi slavă.

Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.

Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.

Prin Ónţelepciune a Óntemeiat Domnul păm‚ntul, şi prin pricepere a Óntărit El cerurile; prin ştiinţa Lui s-au deschis Ad‚ncurile, şi strecoară norii roua.

Fiule, să nu se depărteze Ónvăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează Ónţelepciunea şi chibzuinţa!

Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba g‚tului tău.

Atunci vei merge cu Óncredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.

C‚nd te vei culca, vei fi fără teamă, şi c‚nd vei dormi, somnul Óţi va fi dulce.

Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi; căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El Óţi va păzi piciorul de cădere.

Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, c‚nd poţi s-o faci.

Nu zice aproapelui tău: ÑDu-te şi vino iarăşi; Óţi voi da m‚ine!î c‚nd ai de unde să dai.

Nu g‚ndi rău Ómpotriva aproapelui tău, c‚nd locuieşte liniştit l‚ngă tine.

Nu te certa fără pricină cu cineva, c‚nd nu ţi-a făcut nici un rău.

Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege nici una din căile lui!

Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.

Blestemul Domnului este Ón casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuv‚ntează.

C‚nd are a face cu cei batjocoritori, Œşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.

Œnţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.