Book of Psalms, псалом 132

(O cÓntare a treptelor.) Doamne, adu-Ţi aminte de David, şi de toate necazurile lui!

Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului, şi a făcut următoarea juruinţă Puternicului lui Iacov: ,,Nu voi intra Ón cortul Ón care locuiesc, nu mă voi sui Ón patul Ón care mă odihnesc, nu voi da domn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele, pÓnă nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.`` - Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit Ón ogorul Iaar...

,,Haidem la locuinţa Lui, să ne Ónchinăm Ónaintea aşternutului picioarelor Lui!...

Scoală-Te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, Tu şi Chivotul măreţiei Tale!

Preoţii Tăi să se Ómbrace Ón neprihănire, şi credincioşii Tăi să scoată strigăte de bucurie!

Pentru robul Tău David, nu lepăda pe unsul Tău!`` - Domnul a jurat lui David adevărul, şi nu Se va Óntoarce dela ce a jurat: ,,Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău.

Dacă fiii tăi vor păzi legămÓntul Meu, şi Ónvăţăturile Mele, pe cari li le voi da, vor şedea şi fiii lor Ón veci pe scaunul tău de domnie.`` - Da, Domnul a ales Sionul, l -a dorit ca locuinţă a Lui, şi a zis: ,,Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui Ón el, căci l-am dorit.

Œi voi binecuvÓnta din belşug hrana, voi sătura cu pÓne pe săracii lui.

Voi Ómbrăca Ón mÓntuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.

Acolo voi Ónălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu, voi Ómbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui.``