Letter of Paul to the Romans, глава 10

Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie m‚ntuiţi.

Le mărturisesc că ei au r‚vnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: pentru că, Óntruc‚t n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună Ónainte o neprihănire a lor Ónşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.

Căci Hristos este sf‚rşitul Legii, pentru ca oricine crede Ón El, să poată căpăta neprihănirea.

Œn adevăr, Moise scrie că omul care Ómplineşte neprihănirea, pe care o dă Legea, va trăi prin ea.

Pe c‚nd iată cum vorbeşte neprihănirea, pe care o dă credinţa: ÑSă nu zici Ón inima ta: ,Cine se va sui Ón cer?í (Să pogoare adică pe Hristos din cer).

Sau: ,Cine se va pogorÓ Ón Ad‚nc?í (Să scoale adică pe Hristos din morţi).

Ce zice ea deci? ,Cuv‚ntul este aproape de tine: Ón gura ta şi Ón inima ta.í Şi cuv‚ntul acesta este cuv‚ntul credinţei, pe care-l propovăduim noi.

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi Ón inima ta că Dumnezeu L-a Ónviat din morţi, vei fi m‚ntuit.

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la m‚ntuire, după cum zice Scriptura: ,Oricine crede Ón el, nu va fi dat de ruşine.í Œn adevăr, nu este nici o deosebire Óntre Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat Ón Óndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.

Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi m‚ntuit.í Dar cum vor chema pe Acela Ón care n-au crezut? Şi cum vor crede Ón Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?

Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: ,C‚t de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!í Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: ,Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?í Astfel, credinţa vine Ón urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuv‚ntul lui Hristos.

Dar eu Óntreb: ,N-au auzit ei?í Ba da; căci ,glasul lor a răsunat prin tot păm‚ntul, şi cuvintele lor au ajuns p‚nă la marginile lumii.í Dar Óntreb iarăşi: ,N-a ştiut Israel lucrul acesta?í Ba da; căci Moise, cel dint‚i, zice: ,Vă voi Óntăr‚ta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţ‚ţa m‚nia printr-un neam fără pricepere.í Şi Isaia merge cu Óndrăzneala p‚nă acolo că zice: ,Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu Óntrebau de Mine.í Pe c‚nd, despre Israel zice: ,Toată ziua Mi-am Óntins m‚inile spre un norod răzvrătit şi Ómpotrivitor la vorbă.í