Book of Genesis, глава 36

Esav'ın Soyu

(1Ta.1:35-37)

Esav'ın, yani Edom'un öyküsü: \v 2 Esav şu Kenanlı kızlarla evlendi: Hititli Elon'un kızı Âda; Hivli Sivon'un torunu, Âna'nın kızı Oholivama; \v 3 Nevayot'un kızkardeşi, İsmail'in kızı Basemat. Âda Esav'a Elifaz'ı, Basemat Reuel'i, Oholivama Yeuş, Yalam ve Korah'ı doğurdu. Esav'ın Kenan ülkesinde doğan oğulları bunlardı.

Esav karılarını, oğullarını, kızlarını, evindeki bütün adamlarını, hayvanlarının hepsini, Kenan ülkesinde kazandığı malların tümünü alıp kardeşi Yakup'tan ayrıldı, başka bir ülkeye gitti. Birlikte yaşayamayacak kadar çok malları vardı. Yabancı olarak yaşadıkları bu topraklar davarlarına yetmiyordu. Esav –Edom– Seir dağlık bölgesine yerleşti.

Seir dağlık bölgesine yerleşen Edomlular'ın atası Esav'ın soyu:

Esav'ın oğullarının adları şunlardır:

Esav'ın karılarından Âda'nın oğlu Elifaz, Basemat'ın oğlu Reuel.

Elifaz'ın oğulları:

Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz.

Timna Esav'ın oğlu Elifaz'ın cariyesiydi. Elifaz'a Amalek'i doğurdu. Bunlar Esav'ın karısı Âda'nın torunlarıdır.

Reuel'in oğulları:

Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.

Bunlar Esav'ın karısı Basemat'ın torunlarıdır.

Sivon'un torunu ve Âna'nın kızı olan Esav'ın karısı Oholivama'nın Esav'a doğurduğu oğullar şunlardır:

Yeuş, Yalam, Korah.

Esavoğulları'nın boy beyleri şunlardır:

Esav'ın ilk oğlu Elifaz'ın oğulları:

Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korah, Gatam, Amalek. Bunlar Edom ülkesinde Elifaz'ın soyundan beylerdi ve Âda'nın torunlarıydı.

Esav oğlu Reuel'in oğulları şunlardır:

Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Edom ülkesinde Reuel'in soyundan gelen beylerdi ve Esav'ın karısı Basemat'ın torunlarıydı.

Esav'ın karısı Oholivama'nın oğulları şunlardır:

Yeuş, Yalam, Korah. Bunlar Âna'nın kızı olan Esav'ın karısı Oholivama'nın soyundan gelen beylerdi.

Bunların hepsi Esav'ın –Edom'un– oğullarıdır. Yukardakiler de onların beyleridir.

Seir'in Soyu

(1Ta.1:38-42)

Ülkede yaşayan Horlu Seir'in oğulları şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan. Seir'in Edom'da beylik eden Horlu oğulları bunlardı.

Lotan'ın oğulları:

Hori, Hemam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.

Şoval'ın oğulları:

Alvan, Manahat, Eval, Şefo, Onam.

Sivon'un oğulları:

Aya ve Âna. Babası Sivon'un eşeklerini güderken çölde sıcak su kaynakları bulan Âna'dır bu.

Âna'nın çocukları şunlardı:

Dişon ve Âna'nın kızı Oholivama.

Dişon'un oğulları şunlardı:

Hemdan, Eşban, Yitran, Keran.

Eser'in oğulları şunlardı:

Bilhan, Zaavan, Akan.

Dişan'ın oğulları şunlardı:

Ûs, Aran.

Horlu boy beyleri şunlardı:

Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan. Seir ülkesindeki Horlu boy beyleri bunlardı.

Edom Kralları

(1Ta.1:43-54)

İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti:

Beor oğlu Bala Edom Kralı oldu. Kentinin adı Dinhava'ydı.

Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.

Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.

Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti.

Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.

Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.

Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti. Akbor oğlu Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pau'ydu. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di.

Boylarına ve bölgelerine göre Esav'ın soyundan gelen beylerin adları şunlardı: Timna, Alva, Yetet, Oholivama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mivsar, Magdiel, İram. Sahip oldukları ülkede yaşadıkları yerlere adlarını veren Edom beyleri bunlardı.

Edomlular'ın atası Esav'dı.