Book of Numbers, глава 2

Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami: Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu.

Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba.

Wojsko jego według spisu liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.

Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, którego wodzem ma być Netaneel, syn Suara.

Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.

Następnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Chelona.

Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.

Wszystkich spisanych w obozie Judy według ich zastępów - sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni pierwsi będą zwijać namioty.

Od południowej strony [będzie] chorągiew obozu Rubena [rozłożonego] według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura.

Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.

Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja.

Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.

Następnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Deuela.

Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesięciu.

Wszystkich spisanych w obozie Rubena było według ich zastępów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Jako drudzy będą zwijać namioty.

Potem wyruszy Namiot Spotkania - obóz lewitów w środku innych obozów - według tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą, każdy na swoim miejscu, pod swoją chorągwią.

Od zachodu [będzie] chorągiew obozu Efraima [rozłożonego] według swoich zastępów. Wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda.

Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści tysięcy pięciuset.

Obok nich pokolenie Manassesa: wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedahsura.

Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści dwa tysiące dwustu.

Wreszcie pokolenie Beniamina: wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego.

Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści pięć tysięcy czterystu.

Wszystkich spisanych w obozie Efraima według ich zastępów było sto osiem tysięcy stu. Oni jako trzeci będą zwijać namioty.

Od północy, stosownie do swoich oddziałów, [będzie] chorągiew obozu Dana [rozłożonego] według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achijezer, syn Ammiszaddaja.

Liczba jego wojska według obliczenia wynosi sześdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana.

Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.

W końcu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana.

Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

Wszystkich spisanych w obozie Dana było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni jako ostatni będą zwijać namioty według swych chorągwi.

Oto Izraelici spisani według swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów było sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesięciu.

Stosownie do rozkazu Pana, danego Mojżeszowi, lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów.

Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Pan: obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz, każdy w swym pokoleniu i swym rodzie.