Book of Psalms, псалом 129

Pieśń stopni. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości - niech powie Izrael - bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc.

Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy.

Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych.

Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu.

Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią.

Nie napełni nią kosiarz swej ręki ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza.

Nie powiedzą także przechodnie: Błogosławieńtwo Pańskie nad wami! Błogosławimy wam w imię Pana!