1 Samuel, глава 10

Samuel a luat sticluţa cu untdelemn, şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat, şi a zis: ÑNu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii Lui?

Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la morm‚ntul Rahelei, Ón hotarul lui Beniamin la Ţelţah. Ei Óţi vor zice: ,Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit; şi iată că tatăl tău nu se mai g‚ndeşte la măgăriţe, ci este Óngrijorat de voi, şi zice: ,Ce să fac pentru fiul meu?î De acolo vei merge mai departe, şi vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi Ónt‚mpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu, Ón Betel, şi duc‚nd unul trei iezi, altul trei turte de p‚ine, iar altul un burduf cu vin.

Ei te vor Óntreba de sănătate, şi-ţi vor da două p‚ini, pe care le vei lua din m‚na lor.

După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoana Filistenilor. C‚nd vei intra Ón cetate, vei Ónt‚lni o ceată de prooroci pogor‚ndu-se de pe Ónălţimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere şi cobze Ónainte, şi prorocind.

Duhul Domnului va veni peste tine, vei prooroci cu ei, şi vei fi prefăcut Óntr-alt om.

C‚nd ţi se vor Ómplini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine.

Apoi să te pogori Ónaintea mea la Ghilgal; şi eu mă voi pogorÓ la tine, ca să aduc arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Să mă aştepţi şapte zile acolo, p‚nă voi ajunge eu la tine şi-ţi voi spune ce ai să faci.î De Óndată ce Saul a Óntors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, şi toate semnele acestea s-au Ómplinit Ón aceeaşi zi.

C‚nd au ajuns la Ghibea, iată că i-a ieşit Ónainte o ceată de prooroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, şi el a prorocit Ón mijlocul lor.

Toţi cei ce-l cunoscuseră mai Ónainte, au văzut că prorocea Ómpreună cu proorocii, şi Óşi ziceau unul altuia Ón popor: ÑCe s-a Ónt‚mplat cu fiul lui Chis? Oare şi Saul este Óntre prooroci?î Cineva din Ghibea a răspuns: ÑŞi cine este tatăl lor?î De-acolo zicala: ÑOare şi Saul este Óntre prooroci?î ñ C‚nd a sf‚rşit de prorocit, s-a dus pe Ónălţime.

Unchiul lui Saul a zis lui Saul şi slugii lui: ÑUnde v-aţi dus?î Saul a răspuns: ÑSă căutăm măgăriţele; dar c‚nd am văzut că nu le găsim, ne-am dus la Samuel.î Unchiul lui Saul a zis din nou: ÑIstoriseşte-mi dar ce v-a spus Samuel.î Şi Saul a răspuns unchiului său: ÑNe-a spus că măgăriţele s-au găsit.î Şi nu i-a spus nimic despre Ómpărăţia despre care vorbise Samuel.

Samuel a chemat poporul Ónaintea Domnului la Miţpa, şi a zis copiilor lui Israel: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu am scos din Egipt pe Israel, şi v-am izbăvit din m‚na Egiptenilor şi din m‚na tuturor Ómpărăţiilor care vă apăsau.

Şi astăzi, voi lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele şi din toate suferinţele voastre, şi-I ziceţi: ,Pune un Ómpărat peste noi!í Œnfăţişaţi-vă acum Ónaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre.î Samuel a apropiat toate seminţiile lui Israel, şi a ieşit la sorţi seminţia lui Beniamin.

A apropiat seminţia lui Beniamin pe familii, şi a ieşit la sorţ familia lui Matri. Apoi a ieşit la sorţ Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit.

Au Óntrebat din nou pe Domnul: ÑA venit oare omul acesta aici?î Şi Domnul a zis: ÑIată că este ascuns Óntre vase.î Au alergat şi l-au scos de acolo, şi el s-a Ónfăţişat Ón mijlocul poporului. Œi Óntrecea pe toţi Ón Ónălţime, de la umăr Ón sus.

Samuel a zis Óntregului popor: ÑVedeţi pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni Ón tot poporul care să fie ca elî. Şi tot poporul a strigat: ÑTrăiască Ómpăratulî!î Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul Ómpărăţiei, şi l-a scris Óntr-o carte, pe care a pus-o Ónaintea Domnului. Apoi a dat drumul Óntregului popor, trimiţ‚nd pe fiecare acasă.

Şi Saul s-a dus acasă Ón Ghibea, Ónsoţit de o parte din ostaşi a căror inimă o mişcase Dumnezeu.

S-au găsit Ónsă şi oameni răi, care ziceau: ÑCe ne poate ajuta acesta?î Şi l-au dispreţuit, şi nu i-au adus nici un dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.