1 Samuel, глава 9

Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui Beniamit, un om tare şi voinic.

El avea un fiu cu numele Saul, t‚năr şi frumos, mai frumos dec‚t oricare din copiii lui Israel. Şi-i Óntrecea pe toţi Ón Ónălţime de la umăr Ón sus.

Măgăriţele lui Chis, tatăl lui Saul, s-au rătăcit; şi Chis a zis fiului său Saul: ÑIa cu tine o slugă, scoală-te şi du-te de caută măgăriţele.î Saul a trecut prin muntele lui Efraim, şi a străbătut ţara Şalişa, fără să le găsească; au trecut prin ţara Şaalim, şi nu erau acolo; au străbătut ţara lui Beniamin, şi nu le-au găsit.

Ajunseseră Ón ţara Ţuf, c‚nd Saul a zis slugii care Ól Ónsoţea: ÑHaide să ne Óntoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăs‚nd măgăriţele, să fie Óngrijorat de noi.î Sluga i-a zis: ÑIată că Ón cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază; tot ce spune el, nu se poate să nu se Ónt‚mple. Haidem la el dar; poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm.î Saul a zis slugii sale: ÑDar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde Ón saci şi n-avem nici un dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?î Sluga a luat din nou cuv‚ntul, şi a zis lui Saul: ÑUite eu am la mine un sfert de siclu de argint; Ól voi da omului lui Dumnezeu, şi ne va arăta drumul.î ñ Odinioară Ón Israel, c‚nd se ducea cineva să Óntrebe pe Dumnezeu, zicea: ÑHaidem, să mergem la văzător!î Căci acela care se numeşte azi prooroc, se numea odinioară văzător. ñ Saul a zis slugii: ÑAi dreptate; haidem să mergem!î Şi s-au dus Ón cetatea unde era omul lui Dumnezeu.

Pe c‚nd se suiau ei spre cetate, au Ónt‚lnit nişte fete care ieşiseră să scoată apă; şi le-au zis: ÑAici este văzătorul?î Ele le-au răspuns: ÑDa, iată-l Ónaintea ta; dar du-te repede, astăzi a venit Ón cetate, pentru că poporul aduce jertfă pe Ónălţime.

C‚nd veţi intra Ón cetate, Ól veţi găsi Ónainte ca să se suie la locul Ónalt să măn‚nce; căci poporul nu măn‚ncă p‚nă nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuv‚nteze jertfa; după aceea, măn‚ncă şi cei poftiţi. Suiţi-vă dar, căci acum Ól veţi găsi.î Şi s-au suit Ón cetate. Tocmai c‚nd intrau pe poarta cetăţii, au fost Ónt‚lniţi de Samuel, care ieşea să se suie pe Ónălţime.

Dar, cu o zi mai Ónainte de venirea lui Saul, Domnul Ónştiinţase pe Samuel, şi-i zisese: ÑM‚ine, la ceasul acesta, Óţi voi trimite un om din ţara lui Beniamin, şi să-l ungi drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va scăpa poporul Meu din m‚na Filistenilor; căci am căutat cu Óndurare spre poporul Meu, pentru că strigătul lui a ajuns p‚nă la Mine.î C‚nd a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: ÑIată omul, despre care ţi-am vorbit; el va domni peste poporul Meu.î Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porţii, şi a zis: ÑArată-mi, te rog, unde este casa văzătorului.î Samuel a răspuns lui Saul: ÑEu sunt văzătorul. Suie-te Ónaintea mea pe Ónălţime, şi veţi m‚nca astăzi cu mine. M‚ine te voi lăsa să pleci, şi-ţi voi spune tot ce se petrece Ón inima ta.

Nu te nelinişti de măgăriţele pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. Şi pentru cine este păstrat tot ce este mai de preţ Ón Israel? Oare nu pentru tine şi pentru toată casa tatălui tău?î Saul a răspuns: ÑOare nu sunt eu Beniamit, din una din cele mai mici seminţii ale lui Israel? Şi familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminţia lui Beniamin? Pentru ce dar Ómi vorbeşti astfel?î Samuel a luat pe Saul şi pe sluga lui, i-a v‚r‚t Ón odaia de m‚ncare, le-a dat locul cel dint‚i Óntre cei poftiţi, care erau aproape treizeci de inşi.

Samuel a zis bucătarului: ÑAdu porţia pe care ţi-am dat-o, c‚nd ţi-am zis: ,Pune-o deoparte.î Bucătarul a dat spata şi ce era pe ea, şi a pus-o Ónaintea lui Saul. Şi Samuel a zis: ÑIată ce a fost păstrat, pune-o Ónainte, şi măn‚ncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat c‚nd am poftit poporul.î Astfel Saul a m‚ncat cu Samuel Ón ziua aceea.

S-au pogor‚t apoi de pe Ónălţime Ón cetate, şi Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperişul casei.

Apoi s-au sculat dis-de-dimineaţă; şi Ón revărsatul zorilor, Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiş, şi a zis: ÑScoală-te, şi te voi Ónsoţiî. Saul s-a sculat, şi au ieşit am‚ndoi, el şi Samuel.

C‚nd s-au pogor‚t la marginea cetăţii, Samuel a zis lui Saul: ÑSpune slugii tale să treacă Ónaintea noastrăî. Şi sluga a trecut Ónainte. ÑOpreşte-te acumî, a zis iarăşi Samuel, Ñşi-ţi voi face cunoscut cuv‚ntul lui Dumnezeuî.