1 Samuel, глава 11

Nahaş, Amonitul, a venit şi a Ómpresurat Iabesul din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaş: ÑFă legăm‚nt cu noi, şi-ţi vom fi supuşi.î Dar Nahaş, Amonitul, le-a răspuns: ÑVoi face legăm‚nt cu voi dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept, şi să arunc astfel o ocară asupra Óntregului Israel.î Bătr‚nii din Iabes i-au zis: ÑDă-ne un răgaz de şapte zile, ca să trimitem soli Ón tot ţinutul lui Israel; şi dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ţieî.

Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, şi au spus aceste lucruri Ón auzul poporului. Şi tot poporul a ridicat glasul, şi a pl‚ns.

Saul tocmai se Óntorcea de la c‚mp, Ón urma boilor, şi a Óntrebat: ÑCe are poporul de pl‚nge?î I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes.

Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, şi s-a m‚niat foarte tare.

A luat o pereche de boi, i-a tăiat Ón bucăţi, şi le-a trimis prin soli Ón tot ţinutul lui Israel, zic‚nd: ÑOricine nu va merge după Saul şi Samuel, Óşi va vedea boii tăiaţi la felî. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om.

Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec; copiii lui Israel erau trei sute de mii, şi bărbaţii lui Iuda treizeci de mii.

Ei au zis solilor care veniseră: ÑAşa să vorbiţi locuitorilor Iabesului din Galaad: M‚ine, c‚nd va dogorÓ soarele, veţi avea ajutorî. Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie, şi au zis Amoniţilor: ÑM‚ine ne vom supune vouă, şi ne veţi face ce vă va plăceaî.

A două zi, Saul a Ómpărţit poporul Ón trei cete. Au pătruns Ón tabăra Amoniţilor Ón straja dimineţii, şi i-au bătut p‚nă la căldura zilei. Cei ce au scăpat, au fost risipiţi, şi n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.

Poporul a zis lui Samuel: ÑCine zicea: ,Saul să domnească peste noi? ëDaţi Óncoace pe oamenii aceia, ca să-i omor‚m.î Dar Saul a zis: ÑNimeni nu va fi omor‚t Ón ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israelî.

Şi Samuel a zis poporului: ÑVeniţi, şi să mergem la Ghilgal, ca să Óntărim acolo Ómpărăţia.î Tot poporul s-a dus la Ghilgal, şi au pus pe Saul Ómpărat, Ónaintea Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe de mulţumire Ónaintea Domnului; şi Saul şi toţi oamenii lui Israel s-au Ónveselit foarte mult acolo.