1 Samuel, глава 6

Chivotul Domnului a fost şapte luni Ón ţara Filistenilor.

Şi Filistenii au chemat pe preoţi şi pe ghicitori, şi au zis: ÑCe să facem cu chivotul Domnului? Arătaţi-ne cum trebuie să-l trimitem Ónapoi la locul lui.î Ei au răspuns: ÑDacă trimiteţi Ónapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteţi cu m‚na goală, ci aduceţi lui Dumnezeu o jertfă pentru vină; atunci vă veţi vindeca, şi veţi şti pentru ce nu s-a Óndepărtat m‚na Lui de peste voi.î Filistenii au zis: ÑCe jertfă pentru vină să-I aducem?î Ei au răspuns: ÑCinci umflături de aur şi cinci şoareci de aur, după numărul domnitorilor Filistenilor, căci aceeaşi urgie a fost peste voi toţi şi peste domnitorii voştri.

Faceţi nişte chipuri după umflăturile voastre şi nişte chipuri după şoarecii voştri care pustiesc ţara, şi daţi slavă Dumnezeului lui Israel: poate că va Ónceta să-Şi apese m‚na peste voi, peste dumnezeii voştri, şi peste ţara voastră.

Pentru ce să vă Ómpietriţi inima, cum şi-au Ómpietrit inima Egiptenii şi Faraon? Nu i-a pedepsit El şi n-au lăsat ei atunci pe copiii lui Israel să plece?

Acum, faceţi un car nou de tot, şi luaţi două vaci tinere care dau ţ‚ţă şi care n-au tras la jug; Ónjugaţi vacile la car, şi m‚naţi Ónapoi acasă viţeii lor care se ţin după ele.

Să luaţi chivotul Domnului, şi să-l puneţi Ón car; să puneţi alături de el, Óntr-o ladă, lucrurile de aur pe care le daţi Domnului ca dar pentru vină; apoi să-l trimiteţi, şi va pleca.

Să-l urmăriţi cu privirea; şi dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Şemeş, Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, vom şti că nu m‚na Lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din Ónt‚mplare.î Oamenii au făcut aşa. Au luat două vaci care alăptau, le-au Ónjugat la car, şi le-au Ónchis viţeii acasă.

Au pus Ón car chivotul Domnului, şi lada cu şoarecii de aur şi chipurile umflăturilor lor.

Vacile au apucat drept pe drum spre Bet-Şemeş; au ţinut mereu acelaşi drum, mugind, şi nu s-au abătut nici la dreapta nici la st‚nga. Domnitorii Filistenilor au mers după ele p‚nă la hotarul Bet-Şemeşului.

Locuitorii din Bet-Şemeş secerau gr‚nele Ón vale: au ridicat ochii, au zărit chivotul, şi s-au bucurat c‚nd l-au văzut.

Carul a ajuns Ón c‚mpul lui Iosua din Bet-Şemeş, şi s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului, şi vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului.

Leviţii au pogor‚t chivotul Domnului, şi lada de l‚ngă el Ón care se aflau lucrurile de aur, şi le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Şemeş au adus Domnului Ón ziua aceea arderi de tot şi jertfe.

Cei cinci domnitori ai Filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au Óntors la Ecron Ón aceeaşi zi.

Iată umflăturile de aur pe care le-au dat Domnului Filistenii, ca dar pentru vină; una pentru Asdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat, una pentru Ecron.

Erau şi nişte şoareci de aur, după numărul tuturor cetăţilor Filistenilor, care erau ale celor cinci căpetenii, at‚t cetăţi Óntărite c‚t şi cetăţi fără ziduri. Lucrul acesta Ól adevereşte piatra cea mare pe care au pus chivotul Domnului, şi care este şi astăzi Ón c‚mpul lui Iosua din Bet-Şemeş.

Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Şemeş, c‚nd s-au uitat Ón chivotul Domnului; a lovit (cincizeci de mii) şaptezeci de oameni din popor. Şi poporul a pl‚ns, pentru că Domnul Ól lovise cu o mare urgie.

Oamenii din Bet-Şemeş au zis: ÑCine poate sta Ónaintea Domnului, Ónaintea acestui Dumnezeu sf‚nt? Şi la cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?î Au trimis soli la locuitorii din Chiriat-Iearim, ca să le spună: ÑFilistenii au adus Ónapoi chivotul Domnului; pogor‚ţi-vă şi suiţi-l la voi.î