1 Samuel, глава 7

Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit, şi au suit chivotul Domnului; l-au dus Ón casa lui Abinadab, pe deal, şi au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului.

Trecuse destulă vreme din ziua c‚nd fusese pus chivotul Ón Chiriat-Iearim. Trecuseră douăzeci de ani. Atunci toată casa lui Israel a pl‚ns după Domnul.

Samuel a zis Óntregii case a lui Israel: ÑDacă din toată inima voastră vă Óntoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astarteele, Óndreptaţi-vă inima spre Domnul, şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din m‚na Filistenilor.î Şi copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii şi Astarteele, şi au slujit numai Domnului.

Samuel a zis: ÑStr‚ngeţi pe tot Israelul la Miţpa, şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi.î Şi s-au str‚ns la Miţpa. Au scos apă şi au vărsat-o Ónaintea Domnului, şi au postit Ón ziua aceea, zic‚nd: ÑAm păcătuit Ómpotriva Domnului!î Samuel judeca pe copiii lui Israel la Miţpa.

Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, şi domnitorii Filistenilor s-au suit Ómpotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de Filisteni, şi au zis lui Samuel: ÑNu Ónceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din m‚na Filistenilor.î Samuel a luat un miel sugar, şi l-a adus Óntreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel, şi Domnul l-a ascultat.

Pe c‚nd aducea Samuel arderea de tot, Filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat Ón ziua aceea cu mare vuiet Ómpotriva Filistenilor, şi i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel.

Bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa, au urmărit pe Filisteni, şi i-au bătut p‚nă sub Bet-car.

Samuel a luat o piatră pe care a pus-o Óntre Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zic‚nd: ÑP‚nă aici Domnul ne-a ajutat.î Astfel au fost smeriţi Filistenii, şi n-au mai venit pe ţinutul lui Israel. M‚na Domnului a fost Ómpotriva Filistenilor Ón tot timpul vieţii lui Samuel.

Cetăţile pe care le luaseră Filistenii de la Israel, s-au Óntors la Israel, de la Ecron p‚nă la Gat, cu ţinutul lor; Israel le-a smuls din m‚na Filistenilor. Şi a fost pace Óntre Israel şi Amoriţi.

Samuel a fost judecător Ón Israel Ón tot timpul vieţii lui.

El se ducea Ón fiecare an de făcea Ónconjurul Betelului, Ghilgalului şi Miţpei, şi judeca pe Israel Ón toate locurile acestea.

Apoi se Óntorcea la Rama, unde era casa lui; şi acolo judeca pe Israel. Şi a zidit acolo un altar Domnului.