1 Samuel, глава 8

C‚nd a Ómbătr‚nit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel.

Fiul său Ónt‚i născut se numea Ioel, şi al doilea Abia; ei erau judecători la Beer-Şeba.

Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui; ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea.

Toţi bătr‚nii lui Israel s-au str‚ns şi au venit la Samuel la Rama.

Ei au zis: ÑIată că tu eşti bătr‚n, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un Ómpărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.î Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: ÑDă-ne un Ómpărat ca să ne judece.î Şi Samuel s-a rugat Domnului.

Domnul a zis lui Samuel: ÑAscultă glasul poporului Ón tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.

Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna, de c‚nd i-am scos din Egipt p‚nă Ón ziua de astăzi; M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei.

Ascultă-le glasul deci; dar Ónştiinţează-i, şi fă-le cunoscut dreptul Ómpăratului care va domni peste ei.î Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care-i cerea un Ómpărat.

El a zis: ÑIată care va fi dreptul Ómpăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voştri, Ói va pune la carele sale şi Óntre călăreţii lui, ca să alerge Ónaintea carului lui; Ói va pune căpetenii peste o mie şi căpetenii peste cinzeci, şi-i va Óntrebuinţa la aratul păm‚nturilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război şi a uneltelor carelor lui.

Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme, de m‚ncare şi p‚ine.

Va lua cea mai bună parte din c‚mpiile voastre, din viile voastre şi din măslinii voştri, şi o va da slujitorilor lui.

Va lua zeciuială din rodul seminţelor şi viilor voastre, şi o va da famenilor şi slujitorilor lui.

Va lua pe robii şi roabele voastre, cei mai buni boi şi măgari ai voştri, şi-i va Óntrebuinţa la lucrările lui.

Va lua zeciuială din oile voastre, şi voi Ónşivă veţi fi slugile lui.

Şi atunci veţi striga Ómpotriva Ómpăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul nu vă va asculta.î Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. ÑNu!î au zis ei, Ñci să fie un Ómpărat peste noi, ca să fim şi noi ca toate neamurile; Ómpăratul nostru ne va judeca, va merge Ón fruntea noastră şi ne va c‚rmui Ón războaiele noastre.î Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus Ón auzul Domnului.

Şi Domnul a zis lui Samuel: ÑAscultă-le glasul, şi pune un Ómpărat peste ei.î Şi Samuel a zis bărbaţilor lui Israel: ÑDuceţi-vă fiecare Ón cetatea lui.î