2 Kings, глава 12

Ioas s-a făcut Ómpărat Ón al şaptelea an al lui Iehu, şi a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ţibia, din Beer-Şeba.

Ioas a făcut ce este plăcut Ónaintea Domnului, Ón tot timpul c‚t a urmat Óndrumările preotului Iehoiada.

Numai, că Ónălţimile n-au Óncetat; poporul tot mai aducea jertfe şi tăm‚ie pe Ónălţimi.

Ioas a zis preoţilor: ÑTot argintul Ónchinat şi adus Ón Casa Domnului, argintul ieşit la numărătoare, şi anume argintul pentru răscumpărarea oamenilor, după preţuirea făcută, şi tot argintul pe care-i spune cuiva inima să-l aducă la Casa Domnului, preoţii să-l ia fiecare de la cei pe care-i cunoaşte, şi să-l Óntrebuinţeze la dregerea casei, oriunde se va găsi ceva de dres.î Dar s-a Ónt‚mplat că, Ón al douăzeci şi treilea an al Ómpăratului Ioas, preoţii Óncă nu dreseseră stricăciunile casei.

Œmpăratul Ioas a chemat pe preotul Iehoiada şi pe ceilalţi preoţi, şi le-a zis: ÑPentru ce n-aţi dres stricăciunile casei?î Acum, să nu mai luaţi argint de la cunoscuţii noştri, ci să-l daţi pentru dregerea stricăciunilor casei.î Preoţii s-au Ónvoit să nu mai ia argint de la popor, şi să nu mai fie Ónsărcinaţi cu dregerea stricăciunilor casei.

Atunci preotul Iehoiada a luat o ladă, i-a făcut o gaură Ón capac, şi a pus-o l‚ngă altar, la dreapta, Ón drumul pe unde se intra Ón Casa Domnului. Preoţii care păzeau pragul puneau Ón ea tot argintul care se aducea Ón Casa Domnului.

C‚nd vedeau că este mult argint Ón ladă, se suia logofătul Ómpăratului cu marele preot, şi str‚ngeau şi numărau argintul care se afla Ón Casa Domnului.

Œncredinţau argintul c‚ntărit Ón m‚inile celor Ónsărcinaţi cu facerea lucrărilor la Casa Domnului. Şi dădeau argintul acesta teslarilor şi lucrătorilor care lucrau Ón Casa Domnului, zidarilor şi cioplitorilor de pietre, pentru cumpărarea lemnelor şi pietrelor cioplite, trebuitoare la dregerea stricăciunilor Casei Domnului, şi pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei.

Dar, cu argintul care se aducea Ón Casa Domnului, n-au făcut pentru Casa Domnului nici ligheane de argint, nici mucări, nici potire, nici tr‚mbiţe, nici un vas de aur sau de argint: ci Ól dădeau celor ce făceau lucrarea, ca să-l Óntrebuinţeze pentru dregerea Casei Domnului.

Nu se cerea socoteală oamenilor Ón m‚inile cărora dădeau argintul ca să-l Ómpartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit.

Argintul jertfelor pentru vină şi al jertfelor de ispăşire nu era adus Ón Casa Domnului: ci era pentru preoţi.

Atunci Hazael, Ómpăratul Siriei, s-a suit şi s-a bătut Ómpotriva Gatului, şi l-a cucerit. Hazael avea de g‚nd să se suie Ómpotriva Ierusalimului.

Ioas, Ómpăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile Ónchinate Domnului, şi anume ce fusese Ónchinat Domnului de Iosafat, de Ioram şi de Ahazia, părinţii săi, Ómpăraţii lui Iuda, ce Ónchinase el Ónsuşi, şi tot aurul care se găsea Ón vistieriile Casei Domnului şi casei Ómpăratului. Şi a trimis totul lui Hazael, Ómpăratul Siriei, care nu s-a suit Ómpotriva Ierusalimului.

Celelalte fapte ale lui Ioas, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Slujitorii lui s-au răsculat, au făcut o uneltire şi au lovit pe Ioas Ón casa Milo, care este la pogor‚şul de la Sila.

Iozacar, fiul lui Şimeat, şi Iozabad, fiul lui Şomer, slujitorii lui, l-au lovit şi a murit. Apoi l-au Óngropat cu părinţii săi, Ón cetatea lui David. Şi, Ón locul lui a domnit fiul său Amaţia