2 Kings, глава 13

Œn al douăzeci şi treilea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Iehu. A domnit şaptesprezece ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului; a săv‚rşit aceleaşi păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, şi nu s-a abătut de la ele.

Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Israel, şi i-a dat Ón m‚inile lui Hazael, Ómpăratul Siriei, şi Ón m‚inile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul c‚t au trăit Ómpăraţii aceştia.

Ioahaz s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, căci a văzut apăsarea sub care ţinea Ómpăratul Siriei pe Israel, şi Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Copiii lui Israel au scăpat din m‚inile Sirienilor, şi au locuit Ón corturile lor ca mai Ónainte.

Dar nu s-au abătut de la păcatele casei lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască; s-au dedat şi ei la ele, şi chiar idolul Astarteei sta Óncă Ón picioare la Samaria.

Din tot poporul lui Ioahaz Domnul nu-i lăsase dec‚t cincizeci de călăreţi, zece care, şi zece mii de pedestraşi; căci Ómpăratul Siriei Ói prăpădise şi-i făcuse ca pulberea pe care o calci Ón picioare.

Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot ce a făcut el, şi isprăvile lui, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?

Ioahaz a adormit cu părinţii săi, şi l-au Óngropat la Samaria. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ioas.

Œn al treizeci şi şaptelea an al lui Ioas, Ómpăratul lui Iuda, a Ónceput să domnească peste Israel la Samaria Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit şaisprezece ani.

El a făcut ce este rău Ónaintea Domnului; nu s-a abătut de la nici unul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, şi s-a dedat la ele ca şi el.

Celelalte fapte ale lui Ioas, tot ce a făcut el, isprăvile lui, şi războiul pe care l-a avut cu Amaţia, Ómpăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel?

Ioas a adormit cu părinţii săi. Şi pe scaunul lui de domnie s-a suit Ieroboam. Ioas a fost Óngropat la Samaria cu Ómpăraţii lui Israel.

Elisei s-a Ómbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, Ómpăratul lui Israel, s-a pogor‚t la el, a pl‚ns pe faţa lui, şi a zis: ÑPărinte, părinte! Carul lui Israel şi călărimea lui!î Elisei i-a zis: ÑIa un arc şi săgeţi.î Şi a luat un arc şi nişte săgeţi!

Apoi Elisei a zis Ómpăratului lui Israel: ÑŒncordează arcul cu m‚na ta.î Şi după ce l-a Óncordat cu m‚na lui, Elisei şi-a pus m‚inile pe m‚inile Ómpăratului, şi a zis: ÑDeschide fereastra dinspre răsărit.î Şi a deschis-o. Elisei a zis: ÑTrage.î Şi a tras. Elisei a zis: ÑAceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire Ómpotriva Sirienilor: vei bate pe Sirieni la Afec p‚nă Ói vei nimici.î Elisei a mai zis: ÑIa săgeţi.î Şi a luat. Elisei a zis Ómpăratului lui Israel: ÑLoveşte Ón păm‚nt!î Şi a lovit de trei ori; apoi s-a oprit.

Omul lui Dumnezeu s-a m‚niat pe el, şi a zis: ÑTrebuia să loveşti de cinci sau şase ori: atunci ai fi bătut pe Sirieni p‚nă i-ai fi nimici, acum Ói vei bate numai de trei ori.î Elisei a murit, şi a fost Óngropat. Œn anul următor, au intrat Ón ţară nişte cete de Moabiţi.

Şi, pe c‚nd Óngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete, şi au aruncat pe omul acela Ón morm‚ntul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei, şi a Ónviat şi s-a sculat pe picioare.

Hazael, Ómpăratul Siriei, asuprise pe Israel tot timpul vieţii lui Ioahac.

Dar Domnul S-a Óndurat de ei, şi a avut milă de ei, Şi-a Óntors Faţa spre ei din pricina legăm‚ntului Său cu Avraam, Isaac şi Iacov, n-a vrut să-i nimicească, şi p‚nă acum nu i-a lepădat de la Faţa lui.

Hazael, Ómpăratul Siriei, a murit, şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Ben-Hadad.

Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat Ónapoi din m‚inile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetăţile luate de Hazael de la Ioahaz, tatăl său, Ón timpul războiului. Ioas l-a bătut de trei ori, şi a luat Ónapoi cetăţile lui Israel.