Book of Ezekiel, глава 14

C‚ţiva din bătr‚nii lui Israel au venit la mine şi au şezut Ónaintea mea.

Şi Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, oamenii aceştia Óşi poartă idolii Ón inimă, şi Óşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă Ón nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu Óntrebat de ei?

De aceea vorbeşte-le, şi spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Orice om din casa lui Israel, care Óşi poartă idolii Ón inimă, şi care Óşi pironeşte privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă Ón nelegiuirea lui ñ dacă va veni să vorbească proorocului, ñ Eu, Domnul, Ói voi răspunde, Ón ciuda mulţimii idolilor lui, ca să prind Ón chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel, care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.í De aceea, spune casei lui Israel: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Œntoarceţi-vă, şi abateţi-vă de la idolii voştri, Óntoarceţi-vă privirile de la toate ur‚ciunile voastre!

Căci orice om din casa lui Israel, sau din străinii care locuiesc pentru o vreme Ón Israel, care s-a depărtat de Mine, care Óşi poartă idolii Ón inima lui, şi nu-şi ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă Ón nelegiuirea lui, ñ dacă va veni să vorbească unui prooroc, ca să Mă Óntrebe prin el, ñ Eu, Domnul, prin Mine Ónsumi Ói voi răspunde.

Œmi voi Óntoarce Faţa Ómpotriva omului acestuia, Ól voi face un semn şi de pomină, şi-l Ól voi nimici cu desăv‚rşire din mijlocul poporului Meu. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul!

Dacă proorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuv‚nt, Eu, Domnul, am amăgit pe proorocul acela; Œmi voi Óntinde m‚na Ómpotriva lui, şi-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel.

Œşi vor purta astfel păcatul lor, şi pedeapsa proorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce Óntreabă, ca să nu se mai rătăcească de la Mine casa lui Israel, şi să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul, Dumnezeu!î ñ Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, c‚nd va păcătui o ţară Ómpotriva Mea, ded‚ndu-se la fărădelege, şi Œmi voi Óntinde m‚na Ómpotriva ei, ñ dacă Ói voi sfăr‚ma toiagul p‚inii, dacă Ói voi trimite foametea, dacă Ói voi nimici cu desăv‚rşire oamenii şi vitele, chiar de ar fi Ón mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar m‚ntui dec‚t sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul, Dumnezeu.î ÑDacă aş lăsa ca ţara să fie cutreierată de fiare sălbatice, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni, din pricina acestor fiare, şi ar fi Ón mijlocul ei aceşti trei oameni, pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, şi ţara ar ajunge un pustiu.

Sau dacă aş aduce sabie Ómpotriva ţării acesteia, dacă aş zice să treacă sabia prin ţară, dacă i-aş nimici cu desăv‚rşire oamenii şi vitele, şi ar fi Ón mijlocul ei aceşti trei oameni, pe viaţa Mea, ñ zice Domnul Dumnezeu, ñ că n-ar mai scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa.

Sau dacă aş trimite ciuma Ón ţara aceasta, dacă Mi-aş vărsa urgia Ómpotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăv‚rşire oamenii şi vitele, şi ar fi Ón mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe viaţa Mea ñ zice Domnul, Dumnezeu ñ că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei şi-ar m‚ntui sufletul prin neprihănirea lor.î Totuşi, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑMăcar că trimit Ómpotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice şi ciuma, ca să nimicesc cu desăv‚rşire din el oamenii şi vitele, tot va fi o rămăşiţă care ca scăpa, care va ieşi din el, şi anume: fii şi fiice. Iată, aceştia vor veni la voi, le veţi vedea purtarea şi faptele, şi vă veţi m‚ng‚ia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui.

Ei vă vor m‚ng‚ia, c‚nd le veţi vedea purtarea şi faptele, şi veţi cunoaşte că nu fără temei fac Eu tot ce fac Ómpotriva Ierusalimului, zice Domnul, Dumnezeu.î