Book of Ezekiel, глава 19

ÑTu Ónsă, fă o pl‚ngere asupra domnului lui Israel, şi zi: ÑCe era mama ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii, şi Óşi creştea puii Ón mijlocul puilor de lei.

A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuţ, Ónvăţat să sf‚şie prada; şi a m‚ncat oameni.

Neamurile au făcut o prinsoare Ómpotriva lui, şi a fost prins Ón groapa lor; i-au pus un belciug Ón nări şi l-au dus Ón ţara Egiptului.

Leoaica, dacă a văzut că degeaba Ól aştepta, şi că s-a Ónşelat Ón nădejdea ei, a luat un alt pui, şi l-a făcut leuţ.

El a umblat cu leii, s-a făcut leuţ, a Ónvăţat să sf‚şie prada, şi a m‚ncat oameni.

A năvălit Ón palatele lor, şi le-a nimicit cetăţile; aşa că ţara, cu tot ce se află Ón ea, s-a Óngrozit de mugetul răcnetelor lui.

Dar Ómpotriva lui s-au Ónşiruit neamurile din toate ţinuturile dimprejur. I-au Óntins laţuri, şi a fost prins Ón groapa lor.

I-au pus un belciug Ón nări, l-au pus Óntr-o cuşcă, şi l-au dus la Ómpăratul Babilonului, apoi l-au dus Óntr-o cetăţuie, ca să nu i se mai audă glasul pe munţii lui Israel.î ÑMama ta, ca şi tine, era ca o vie sădită l‚ngă ape. Era roditoare şi Óncărcată de mlădiţe, din pricina belşugului apelor.

Ramurile ei erau aşa de tari că se puteau face toiege de c‚rmuitori din ele; prin Ónălţimea ei Óntrecea ramurile stufoase, şi atrăgea privirile cu Ónălţimea ei, şi prin mulţimea mlădiţelor ei.

Dar a fost smulsă cu m‚nie şi aruncată la păm‚nt; v‚ntul de răsărit i-a uscat roada; mlădiţele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat, şi le-a m‚ncat focul.

Şi acum este sădită Ón pustie, Óntr-un păm‚nt uscat şi fără apă.

Din mlădiţele ei a ieşit foc, şi i-a m‚ncat roada; aşa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de c‚rmuitor. Aceasta-i o c‚ntare de jale şi va sluji drept c‚ntare de jale.î