Book of Ezekiel, глава 20

Œn al şaptelea an, Ón ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătr‚nii lui Israel au venit la mine să Óntrebe pe Domnul, şi au şezut jos Ónaintea mea.

Şi Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, vorbeşte bătr‚nilor lui Israel, şi spune-le: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑSă Mă Óntrebaţi aţi venit? Pe viaţa Mea, că nu Mă voi lăsa să fiu Óntrebat de voi, zice Domnul, Dumnezeu.î ÑVrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le Ónainte ur‚ciunile părinţilor lor!

Spune-le: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Œn ziua c‚nd am ales pe Israel, Mi-am ridicat m‚na spre săm‚nţa casei lui Iacov, şi M-am arătat lor Ón ţara Egiptului; Mi-am ridicat m‚na spre ei, şi am zis: ÑEu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!î Œn ziua aceea, Mi-am ridicat m‚na spre ei, ca să-i duc din ţara Egiptului Óntr-o ţară, pe care o căutasem pentru ei, ţară Ón care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă dintre toate ţările.

Atunci le-am zis: ÑLepădaţi fiecare ur‚ciunile care vă atrag privirile, şi nu vă spurcaţi cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!î Dar ei s-au răzvrătit Ómpotriva Mea, şi n-au vrut să Mă asculte. Nici unul n-a lepădat ur‚ciunile, care Ói atrăgeau privirile, şi n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus de g‚nd să-Mi vărs m‚nia peste ei, să-Mi sleiesc m‚nia Ómpotriva lor, Ón mijlocul ţării Egiptului.

Dar am avut Ón vedere Numele Meu, ca să nu fie p‚ngărit Ón ochii neamurilor printre care se aflau, şi Ón faţa cărora Mă arătasem lor, ca să-i scot din ţara Egiptului.

Şi i-am scos astfel din ţara Egiptului, şi i-am dus Ón pustie.

Le-am dat legile Mele şi le-am făcut cunoscut poruncile Mele, pe care trebuie să le Ómplinească omul, ca să trăiască prin ele.

Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn Óntre Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.

Dar casa lui Israel s-a răzvrătit Ómpotriva Mea Ón pustie. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe care trebuie să le Ómplinească omul, ca să trăiască prin ele, şi Mi-au p‚ngărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de g‚nd să-Mi vărs m‚nia peste ei Ón pustie, ca să-i nimicesc.

Dar am avut Ón vedere Numele Meu, ca să nu fie p‚ngărit Ón ochii neamurilor Ón faţa cărora Ói scosesem din Egipt.

Chiar şi Ón pustie Mi-am ridicat m‚na spre ei şi le-am jurat că nu-i voi duce Ón ţara pe care le-o hotăr‚sem, ţară Ón care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă din toate ţările; şi aceasta pentru că au lepădat poruncile Mele şi n-au urmat legile Mele, şi pentru că au p‚ngărit Sabatele Mele, căci inima nu li s-a depărtat de la idolii lor.

Dar m-am uitat cu milă la ei, nu i-am nimicit, şi nu i-am st‚rpit Ón pustie.

Atunci am zis fiilor lor Ón pustie: ÑNu vă luaţi după r‚nduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor, şi nu vă spurcaţi cu idolii lor!

Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; umblaţi Óntocmai după r‚nduielile Mele, păziţi poruncile Mele, şi Ómpliniţi-le.

Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn Óntre Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!î Dar fiii s-au răzvrătit şi ei Ómpotriva Mea. N-au umblat după r‚nduielile Mele, n-au păzit şi n-au Ómplinit poruncile Mele, pe care trebuie să le Ómplinească omul, ca să trăiască prin ele, şi au p‚ngărit Sabatele Mele. Atunci am avut de g‚nd să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting m‚nia Ómpotriva lor Ón pustie.

Dar Mi-am tras m‚na Ónapoi, şi am avut Ón vedere Numele Meu, ca să nu fie p‚ngărit Ónaintea neamurilor Ón faţa cărora Ói scosesem din Egipt.

Œn pustie, Mi-am ridicat iarăşi m‚na spre ei, şi le-am jurat că am să-i Ómprăştii printre neamuri, şi să-i risipesc Ón felurite ţări, pentru că n-au Ómplinit poruncile Mele, şi au lepădat Ónvăţăturile Mele, au p‚ngărit Sabatele mele, şi şi-au Óntors ochii spre idolii părinţilor lor.

Ba Óncă le-am dat şi legi care nu erau bune, şi porunci prin care nu puteau să trăiască.

I-am spurcat prin darurile lor de m‚ncare, c‚nd treceau prin foc pe toţi Ónt‚ii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel, şi să le arăt că Eu sunt Domnul.î ÑDe aceea, fiul omului, vorbeşte casei lui Israel, şi spune-le: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPărinţii voştri M-au batjocorit şi mai mult, arăt‚ndu-se necredincioşi faţă de Mine.

Şi anume, c‚nd i-am dus Ón ţara pe care jurasem că le-o voi da, şi ei şi-au aruncat ochii spre orice deal Ónalt şi spre orice copac stufos, acolo şi-au adus jertfele, acolo şi-au adus darurile de m‚ncare care Mă m‚niau, acolo şi-au ars miresmele de un miros plăcut, şi acolo şi-au turnat jertfele de băutură.

Eu i-am Óntrebat: ÑCe sunt aceste Ónălţimi, la care vă duceţi?î De aceea li s-a dat numele de ,Ónălţimií p‚nă Ón ziua de azi!

De aceea spune casei lui Israel: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑVoiţi voi să spurcaţi Ón felul părinţilor voştri şi să curviţi alerg‚nd după ur‚ciunile lor?

Da, aduc‚ndu-vă darurile de m‚ncare, trec‚ndu-vă copiii prin foc, vă spurcaţi şi azi prin idolii voştri. Şi Eu să Mă las să fiu Óntrebat de voi, casa lui Israel! Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeul, că nu Mă voi lăsa Óntrebat de voi!

Nu veţi vedea Ómplinindu-se ce vă Ónchipuiţi, c‚nd ziceţi: ÑVrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte ţări, vrem să slujim lemnului şi pietrei!î Pe viaţa Mea, ñ zice Domnul Dumnezeu ñ că Eu Ónsumi voi fi Œmpărat peste voi, cu m‚nă tare şi cu braţ Óntins, şi vărs‚ndu-Mi urgia.

Vă voi scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi str‚nge din ţările Ón care v-am risipit, cu m‚nă tare şi cu braţ Óntins, şi vărs‚ndu-Mi urgia.

Vă voi aduce Ón pustia popoarelor, şi acolo Mă voi judeca faţă Ón faţă cu voi.

Cum M-am judecat cu părinţii voştri Ón pustia ţării Egiptului, aşa Mă voi judeca şi cu voi, ñ zice Domnul Dumnezeu.

Vă voi trece pe sub toiag, şi vă voi pune sub mustrarea legăm‚ntului.

Voi deosebi dintre voi pe cei Óndărătnici şi pe cei ce nu-Mi sunt credincioşi; Ói voi scoate din ţara Ón care sunt străini, dar nu vor merge iarăşi Ón ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.î Acum, casa lui Israel, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑDuceţi-vă şi slujiţi fiecare la idolii voştri! După aceea, Mă veţi asculta negreşit, şi nu veţi mai p‚ngări Numele Meu cel sf‚nt cu darurile voastre de m‚ncare şi cu idolii voştri!

Căci pe muntele Meu cel sf‚nt, pe muntele cel Ónalt al lui Israel, ñ zice Domnul, Dumnezeu ñ acolo Œmi va sluji toată casa lui Israel, toţi cei ce vor fi Ón ţară; acolo Ói voi primi cu bunăvoinţă, voi cere darurile voastre de m‚ncare, cele dint‚i roade din darurile voastre, şi tot ce-Mi veţi Ónchina.

Vă voi primi ca pe nişte miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor, şi vă voi str‚nge din ţările Ón care sunteţi risipiţi; şi voi fi sfinţit de voi Ónaintea neamurilor.

Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, c‚nd vă voi aduce Ónapoi Ón ţara lui Israel, Ón ţara pe care jurasem că o voi da părinţilor voştri.

Acolo vă veţi aduce aminte de purtarea voastră şi de toate faptele voastre cu care v-aţi spurcat; şi vă va fi sc‚rbă de voi Ónşivă, din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-aţi făcut.

Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, c‚nd Mă voi purta cu voi av‚nd Ón vedere Numele Meu, şi nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óntoarce-ţi faţa spre miazăzi, şi vorbeşte Ómpotriva locurilor de miazăzi! Proroceşte Ómpotriva pădurii din c‚mpiile de miazăzi!

Spune pădurii de la miazăzi: ÑAscultă cuv‚ntul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑIată, voi aprinde un foc Ón tine, care va mistui orice copac verde şi orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă, şi totul va fi ars de ea, de la miazăzi p‚nă la miazănoapte.

Şi orice făptură va vedea că Eu, Domnul, l-am aprins, şi nu se va stinge nicidecum!î Eu am zis: ÑAh! Doamne, Dumnezeule! Ei zic despre mine: ÑOmul acesta face Óntr-una la pilde!î