Book of Ezekiel, глава 27

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑŞi tu, fiul omului, rosteşte această c‚ntare de jale asupra Tirului!

Spune Tirului: ,Tu, care stai pe malul mării, şi faci negoţ cu popoarele unui mare număr de ostroave, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Tirule, tu ziceai: ,Eu sunt de o desăv‚rşită frumuseţe!í Ţinutul tău este Ón inima mărilor, şi cei ce te-au zidit te-au făcut desăv‚rşit de frumos.

Cu chiparoşi din Senir ţi-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ţi ridice catargurile; lopeţile ţi le-au făcut din stejari de Basan, şi laviţele cu fildeş prins Ón cimişir, adus din ostroavele Chitim.

P‚nzele care-ţi slujeau ca steag erau de in subţire din Egipt, cusut la gherghef, iar Ónvelitoarea ta era de purpură albastră şi roşie, din ostroavele Elişei.

Locuitorii Sidonului şi Arvadului Óţi erau v‚slaşi, şi cei mai Ónţelepţi din mijlocul tău, Tirule, Óţi erau c‚rmaci.

Bătr‚nii Ghebalului şi lucrătorii lui iscusiţi erau la tine, şi-ţi dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine.

Cei din Persia, din Lud şi din Put, slujeau Ón oastea ta, ca oameni de război; ei Óşi sp‚nzurau Ón tine scutul şi coiful, şi-ţi dădeau strălucire.

Cei din Arvad Óţi umpleau zidurile cu războinicii tăi, şi oamenii viteji erau Ón turnurile tale. Ei Óşi at‚rnau pavezele pe toate zidurile tale, şi-ţi desăv‚rşeau astfel frumuseţea.

Cei din Tars făceau negoţ cu tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belşug. Veneau la t‚rgul tău cu argint, cu fier, cu cositor şi cu plumb.

Iavanul, Tubalul şi Meşecul făceau negoţ cu tine; dădeau robi şi unelte de aramă Ón schimbul mărfurilor tale.

Cei din casa Togarmei aduceau la t‚rgul tău cai, călăreţi şi cat‚ri.

Cei din Dedan făceau negoţ cu tine; negoţul multor ostroave trecea prin m‚inile tale; Óţi aduceau ca bir coarne de fildeş şi de abanos.

Siria făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la t‚rgul tău de smarald, purpură, şi materii pestriţe cu in subţire, mărgean şi agat.

Iuda şi ţara lui Israel făceau negoţ cu tine; Óţi dădeau gr‚u de Minit, turte, miere, untdelemn şi leac alinător, Ón schimbul mărfurilor tale.

Damascul făcea negoţ cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri, pe care le aveai din belşug; Óţi dădea vin din Helbon şi l‚nă albă.

Vedanul şi Iavanul, de la Uzal, veneau la t‚rgul tău; fier lucrat, casie şi trestie mirositoare, erau schimbate cu tine.

Dedanul făcea negoţ cu tine cu Ónvelitori de pus pe cal.

Arabia şi toţi voievozii Chedarului erau negustorii tăi, şi-ţi aduceau miei, berbeci şi ţapi.

Negustorii din Seba şi din Raema făceau negoţ cu tine; Óţi plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe şi aur, mărfurile tale.

Haranul, Canehul şi Edenul, negustorii din Seba, din Asiria, din Chilmad, făceau negoţ cu tine; făceau negoţ cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră şi cusături la gherghef, de covoare scumpe puse Ón lăzi de funii, sucite şi bine Ómpletite, aduse la t‚rgul tău.

Corăbiile din Tars Óţi aduceau mărfurile pe mare; erai Ón culmea bogăţiei şi slavei, Ón inima mărilor! ñ V‚slaşii tăi te duceau pe ape mari: dar un v‚nt de la răsărit te va sfăr‚ma Ón inima mărilor!

Bogăţiile tale, t‚rgurile tale şi mărfurile tale, marinarii şi c‚rmacii tăi, cei ce Óţi dreg crăpăturile corăbiilor, şi cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toţi oamenii de război care sunt Ón tine, şi toată mulţimea, care este Ón mijlocul tău, se vor prăbuşi Ón inima mărilor, Ón ziua căderii tale.

Toate valurile mării se vor cutremura de ţipetele c‚rmacilor tăi!

Şi toţi v‚slaşii, marinarii, toţi c‚rmacii de pe mare, se vor da jos din corăbii şi vor păşi pe uscat.

Vor striga cu glas tare din pricina ta, şi vor scoate ţipete amarnice. Œşi vor arunca ţăr‚nă Ón cap şi se vor tăvăli Ón cenuşă.

Œşi vor rade capul din pricina ta, şi se vor Ómbrăca Ón saci, te vor pl‚nge cu sufletul amăr‚t, şi cu m‚hnire mare.

Œn durerea lor, vor face un c‚ntec de jale asupra ta, te vor boci, şi vor zice: ÑCine era ca Tirul, cel nimicit Ón mijlocul mării?î C‚nd ieşeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belşugul avuţiilor şi mărfurilor tale, Ómbogăţeai pe Ómpăraţii păm‚ntului.

Acum Ónsă eşti sfăr‚mat de mări, negoţul tău a pierit Ón ad‚ncimea apelor, şi toată mulţimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine!

Toţi locuitorii ostroavelor stau Ónmărmuriţi din pricina ta, Ómpăraţii lor stau cu părul v‚lvoi de groază, şi le tremură faţa!

Negustorii popoarelor fluieră asupra ta! Eşti nimicit de tot, şi te-ai dus pentru totdeauna!î