Book of Jeremiah, глава 46

Cuv‚ntul Domnului spus proorocului Ieremia asupra neamurilor: asupra Egiptului, Ómpotriva oastei lui Faraon Neco, Ómpăratul Egiptului, care era l‚ngă r‚ul Eufratului, la Carchemiş, şi care a fost bătută de Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, Ón al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda: ÑPregătiţi scutul şi pavăza, şi mergeţi la luptă; Ónhămaţi caii, şi Óncălecaţi, călăreţi; arătaţi-vă cu coifurile voastre, lustruiţi-vă suliţele, Ómbrăcaţi-vă cu platoşa!Ö Ce văd? Li-i frică, dau Ónapoi; vitejii lor sunt bătuţi; fug fără să se mai uite ÓnapoiÖ Groaza se răsp‚ndeşte Ón toate părţile ñ zice Domnul. ñ Cel mai iute nu scapă prin fugă, cel mai viteaz nu poate scăpa! La miază-noapte, pe malurile Eufratului, se clatină şi cad!

Cine este acela care Ónaintează ca Nilul, şi ale cărui ape se rostogolesc ca r‚urile?

Este Egiptul. El se umflă ca Nilul, şi apele lui se rostogolesc ca r‚urile. El zice: ,Mă voi sui, voi acoperi ţara, voi nimici cetăţile şi pe locuitorii lor.

Suiţi-vă, cai! Năpustiţi-vă, care! Să iasă vitejii, cei din Etiopia şi din Put, care m‚nuiesc scutul, şi cei din Lud, care m‚nuiesc şi Óntind arcul!

Această zi este a Domnului, Dumnezeului oştirilor; este o zi de răzbunare, Ón care Se răzbună El pe vrăjmaşii Săi. Sabia măn‚ncă, se satură, şi se Ómbată cu s‚ngele lor. Căci Domnul, Dumnezeul oştirilor, are o jertfă Ón ţara de la miază-noapte, pe malurile Eufratului.

Suie-te Ón Galaad, şi adu leac alinător, fecioară, fiica Egiptului! Degeaba Óntrebuinţezi at‚tea leacuri, căci nu este vindecare pentru tine!

Neamurile aud ruşinea ta, şi este plin păm‚ntul de strigătele tale; căci războinicii se poticnesc unul de altul, cad cu toţii laolaltă.î Iată cuv‚ntul spus de Domnul către proorocul Ieremia, despre venirea lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, ca să lovească ţara Egiptului: ÑDaţi de ştire Ón Egipt, daţi de veste la Migdol, şi vestiţi la Nof şi la Tahpanes! Ziceţi: ,Scoală-te, pregăteşte-te, căci sabia măn‚ncă Ón jurul tău!

Pentru ce ţi-au căzut vitejii tăi? Nu pot să ţină piept, căci Domnul Ói răstoarnă!

El face pe mulţi să se poticnească; cad unul peste altul, şi zic: ,Haidem să ne Óntoarcem la poporul nostru, Ón ţara noastră de naştere, departe de sabia nimicitorului!í Acolo strigă: ,Faraon, Ómpăratul Egiptului, nu este dec‚t un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită.í ,Pe viaţa Mea!í zice Œmpăratul, al cărui Nume este Domnul oştirilor: ,Ca Taborul printre munţi, cum Ónaintează Carmelul Ón mare, aşa va veni.

Fă-ţi calabal‚cul pentru robie, locuitoare, fiica Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi pustiit şi nu va mai avea locuitori.

Egiptul este o juncană foarte frumoasăÖ Nimicitorul vine de la miază noapte peste eaÖ Simbriaşii lui de asemenea sunt ca nişte viţei Óngrăşaţi Ón mijlocul lui. Dar şi ei dau dosul, fug toţi fără să poată ţine piept. Căci vin peste ei ziua nenorocirii lor, ziua pedepsirii lor!

I se aude glasul ca f‚ş‚itul unui şarpe! Căci ei Ónaintează cu o oştire, şi vin cu topoare Ómpotriva lui, ca nişte tăietori de lemne.î ÑTăiaţi-i pădurea, zice Domnul, măcar că este fără capăt! Căci sunt mai mulţi dec‚t lăcustele, şi nu-i poţi număra!

Fiica Egiptului este acoperită de ruşine, şi este dată Ón m‚inile poporului de la miazănoapte.

Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: ,Iată, voi pedepsi pe Amon din No, pe Faraon şi Egiptul, pe dumnezeii şi Ómpăraţii lui, pe Faraon şi pe cei ce se Óncred Ón el.

Œi voi da Ón m‚inile celor ce vor să-i omoare, Ón m‚inile lui Nebucadneţar, Ómpăratul Babilonului, şi Ón m‚inile slujitorilor lui. După aceea, Ónsă, Egiptul va fi locuit ca Ón zilele de altă dată, zice Domnul.î ÑIar tu, robul Meu Iacov, nu te teme, şi nu te Ónspăim‚nta, Israele! Căci te voi izbăvi din păm‚ntul depărtat, şi-ţi voi izbăvi săm‚nţa din ţara Ón care este roabă. Iacov se va Óntoarce iarăşi, va locui liniştit şi fără teamă; şi nu-l va mai tulbura nimeni.î ÑNu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; căci Eu sunt cu tine. Voi nimici toate neamurile printre care te-am Ómprăştiat, dar pe tine nu te voi nimici; ci Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.î