Book of Numbers, глава 10

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑFă-ţi două tr‚mbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberelor.

C‚nd se va suna cu ele, toată adunarea să se str‚ngă la tine, la uşa cortului Ónt‚lnirii.

C‚nd se va suna numai cu o tr‚mbiţă, să se str‚ngă la tine căpeteniile, mai marii peste miile lui Israel.

C‚nd veţi suna cu v‚lvă, să pornească cei ce tăbărăsc la răsărit; c‚nd veţi suna a doua oară cu v‚lvă, să pornească cei ce tăbărăsc la miază-zi: pentru plecarea lor, să se sune cu v‚lvă.

C‚nd va fi vorba de str‚ngerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu v‚lvă.

Din tr‚mbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri.

C‚nd veţi merge la război, Ón ţara voastră, Ómpotriva vrăjmaşului care va lupta Ómpotriva voastră, să sunaţi cu v‚lvă din tr‚mbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Œşi va aduce aminte de voi, şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.

Œn zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre, şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din tr‚mbiţe, c‚nd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.î Œn ziua a douăsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat norul de pe cortul Ónt‚lnirii.

Şi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberele lor. Norul s-a oprit Ón pustia Paran.

Această Ónt‚ie plecare au făcut-o după porunca Domnului dată prin Moise.

Œnt‚i a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, Ómpreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai mare Nahşon, fiul lui Aminadab; peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar; peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon, era Eliab, fiul lui Helon.

C‚nd a fost desfăcut cortul, au pornit Ónt‚i fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, duc‚nd cortul.

Apoi a pornit steagul taberei lui Ruben, Ómpreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai mare Eliţur, fiul lui Şedeur; peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon, era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai; peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.

Apoi au pornit Chehatiţii, duc‚nd sf‚ntul locaş; p‚nă la venirea lor ceilalţi Óntinseseră cortul.

Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, Ómpreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai mare Elişama, fiul lui Amihud; peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur; peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.

Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Dan, Ómpreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oştirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amişadai; peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran; peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.

Acesta a fost şirul Ón care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.

Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: ÑNoi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ,Eu vi-l voi da.í Vino cu noi, şi Óţi vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel.î Hobab i-a răspuns: ÑNu pot să merg; ci mă voi duce Ón ţara mea şi Ón locul meu de naştere.î Şi Moise a zis: ÑNu ne părăsi, te rog; fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbăr‚m Ón pustie; deci tu să ne fii călăuză.

Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele, pe care ni-l va face Domnul.î Ei au plecat de la muntele Domnului, şi au mers trei zile; chivotul legăm‚ntului Domnului a pornit Ónaintea lor, şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă.

Norul Domnului era deasupra lor Ón timpul zilei, c‚nd porneau din tabără.

C‚nd pornea chivotul, Moise zicea: ÑScoală-Te, Doamne, ca să se Ómprăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!î Iar c‚nd Ól aşezau, zicea: ÑŒntoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!î