Book of Numbers, глава 9

Domnul a vorbit lui Moise, Ón pustia Sinai, Ón luna Ónt‚i a anului al doilea, după ieşirea lor din ţara Egiptului. Şi a zis: ÑCopiii lui Israel să prăznuiască Paştele la vremea hotăr‚tă.

Să le prăznuiţi la vremea hotăr‚tă, Ón a patrusprezecea zi a lunii acesteia, seara; să le prăznuiţi după toate legile, şi după toate poruncile privitoare la ele.î Moise a vorbit copiilor lui Israel, să prăznuiască Paştele.

Şi au prăznuit Paştele Ón a patrusprezecea zi a lunii Ónt‚i, seara, Ón pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut Óntocmai după toate poruncile, pe care le dăduse lui Moise Domnul.

S-a Ónt‚mplat că nişte oameni, fiind necuraţi din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paştele Ón ziua aceea. Ei s-au Ónfăţişat Ón aceeaşi zi Ónaintea lui Moise şi Ónaintea lui Aaron.

Şi oamenii aceia au zis lui Moise: ÑNoi suntem necuraţi din pricina unui mort; de ce să fim nevoiţi să nu ne aducem la vremea hotăr‚tă darul cuvenit Domnului Ón mijlocul copiilor lui Israel?î Moise le-a răspuns: ÑAşteptaţi să văd ce vă porunceşte Domnul.î Şi Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Dacă cineva dintre voi sau dintre urmaşii voştri este necurat din pricina unui mort, sau este Óntr-o călătorie lungă, totuşi să prăznuiască Paştele Ón cinstea Domnului.

Şi, să le prăznuiască Ón luna a doua, Ón ziua a patrusprezecea, seara; să le măn‚nce cu azimi şi ierburi amare.

Să nu lase din ele nimic p‚nă a doua zi dimineaţa, şi să nu fr‚ngă nici un os din ele. Să le prăznuiască după toate poruncile privitoare la Paşte.

Dacă cineva nu este necurat, nici nu este Ón călătorie, şi totuşi nu prăznuieşte Paştele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui; pentru că n-a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotăr‚tă, omul acela să-şi ia pedeapsa pentru păcatul lui.

Dacă un străin, care locuieşte Óntre voi, prăznuieşte Paştele Domnului, să se ţină de legile şi poruncile privitoare la Paşte. Aceeaşi lege să fie Óntre voi, pentru străin ca şi pentru băştinaş.î Œn ziua c‚nd a fost aşezat cortul, norul a acoperit locaşul cortului Ónt‚lnirii; şi, de seara p‚nă dimineaţa deasupra cortului era ca Ónfăţişarea unui foc.

Totdeauna era aşa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea Ónfăţişarea unui foc.

C‚nd se ridica norul de pe cort, porneau şi copiii lui Israel; şi acolo unde se oprea norul, tăbărau şi copiii lui Israel.

Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului şi tăbărau după porunca Domnului; tăbărau at‚ta vreme c‚t răm‚nea norul deasupra cortului.

C‚nd norul răm‚nea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului, şi nu porneau.

C‚nd norul răm‚nea mai puţine zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului, şi porneau după porunca Domnului.

Dacă norul se oprea de seara p‚nă dimineaţa, şi se ridica dimineaţa, atunci porneau şi ei. Dacă norul se ridica după o zi şi o noapte, atunci porneau şi ei.

Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile, sau o lună, sau un an, copiii lui Israel răm‚neau tăbăr‚ţi, şi nu porneau; şi c‚nd se ridica, porneau şi ei.

Tăbărau după porunca Domnului, şi porneau după porunca Domnului; ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.