Book of Numbers, глава 11

Poporul a c‚rtit Ón gura mare Ómpotriva Domnului, zic‚nd că-i merge rău. C‚nd a auzit Domnul, S-a m‚niat. S-a aprins Óntre ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei.

Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului, şi focul s-a stins.

Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei.

Adunăturii de oameni, care se aflau Ón mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au Ónceput să pl‚ngă, şi să zică: ÑCine ne va da carne să m‚ncăm?

Ne aducem aminte de peştii pe care-i m‚ncam Ón Egipt, şi care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă şi de usturoi.

Acum ni s-a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii noştri nu văd dec‚t mana aceasta.î Mana semăna cu grăuntele de coriandru, şi la vedere era ca bedeliumul.

Poporul se risipea şi o str‚ngea, o măcina la r‚şniţă, sau o pisa Óntr-o piuă; o fierbea Ón oală, şi făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu untdelemn.

C‚nd cădea roua noaptea Ón tabără, cădea şi mana.

Moise a auzit pe popor pl‚ng‚nd, fiecare Ón familia lui şi la uşa cortului lui. M‚nia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a Óntristat, şi a zis Domnului: ÑPentru ce m‚hneşti Tu pe robul Tău, şi pentru ce n-am căpătat eu trecere Ónaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor Óntreg?

Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut, ca să-mi zici: ,Poartă-l la s‚nul tău, cum poartă doica pe copilí, p‚nă Ón ţara pe care ai jurat părinţilor lui că i-o vei da?

De unde să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei pl‚ng la mine, zic‚nd: ,Dă-ne carne ca să m‚ncăm!í Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine.

Dec‚t să Te porţi aşa cu mine, mai bine omoară-mă, Te rog, dacă mai am vreo trecere Ónaintea Ta, ca să nu-mi mai văd nenorocirea.î Domnul a zis lui Moise: ÑAdună la Mine şaptezeci de bărbaţi, dintre bătr‚nii lui Israel, din cei pe care-i cunoşti ca bătr‚ni ai poporului şi cu putere asupra lor; adu-i la cortul Ónt‚lnirii, şi să se Ónfăţişeze acolo Ómpreună cu tine.

Eu Mă voi pogorÓ, şi Óţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste tine, şi-l voi pune peste ei ca să poarte Ómpreună cu tine sarcina poporului, şi să n-o porţi tu singur.

Să spui poporului: ,Sfinţiţi-vă pentru m‚ine, şi aveţi să m‚ncaţi carne, fiindcă aţi pl‚ns Ón auzul Domnului, şi aţi zis: ,Cine ne va da carne să m‚ncăm? Căci noi o duceam bine Ón Egipt!í Domnul vă va da carne, şi veţi m‚nca.

Aveţi să m‚ncaţi carne, nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici două zeci de zile, ci o lună Óntreagă, p‚nă vă va ieşi pe nări, şi vă veţi sc‚rbi de ea, pentru că n-aţi ascultat de Domnul care este Ón mijlocul vostru, şi pentru că aţi pl‚ns Ónaintea Lui, zic‚nd: ,Pentru ce am ieşit noi oare din Egipt?î Moise a zis: ÑŞase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul Ón mijlocul căruia sunt eu, şi Tu zici: ,Le voi da carne, şi vor m‚nca o lună Óntreagă!í Putem tăia oare at‚tea oi şi at‚ţia boi, ca să ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toţi peştii mării, ca să le ajungă?î Domnul a răspuns lui Moise: ÑNu cumva s-a scurtat oare m‚na Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va Ónt‚mpla sau nu.î Moise a ieşit, şi a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat şaptezeci de bărbaţi din bătr‚nii poporului, şi i-a pus Ón jurul cortului.

Domnul S-a pogor‚t Ón nor, şi a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el, şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătr‚ni. Şi de Óndată ce duhul s-a aşezat peste ei, au Ónceput să prorocească; dar după aceea n-au mai prorocit.

Doi oameni, unul numit Eldad, şi altul Medad, rămăseseră Ón tabără, şi duhul s-a aşezat şi peste ei; căci erau dintre cei scrişi, măcar că nu se duseseră la cort. Şi au Ónceput să prorocească şi ei Ón tabără.

Un t‚năr a alergat şi a dat de ştire lui Moise, zic‚nd: ÑEldad şi Medad prorocesc Ón tabără.î Şi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuv‚ntul, şi a zis: ÑDomnule Moise, opreşte-i.î Moise i-a răspuns: ÑEşti gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din prooroci, şi Domnul să-Şi pună Duhul Lui peste ei!î Apoi Moise s-a Óntors Ón tabără, el şi bătr‚nii lui Israel.

Domnul a făcut să sufle de peste mare un v‚nt, care a adus prepeliţe, şi le-a răsp‚ndit peste tabără cale cam de o zi Óntr-o parte şi cale cam de o zi de cealaltă parte Ón jurul taberei. Aveau o Ónălţime de aproape doi coţi de la faţa păm‚ntului.

Œn tot timpul zilei aceleia şi toată noaptea, şi toată ziua următoare, poporul s-a sculat şi a str‚ns prepeliţe; cel ce str‚nsese cel mai puţin avea zece omeri. Ei şi le-au Óntins Ón jurul taberei.

Pe c‚nd carnea era Óncă Ón dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva poporului; şi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare.

Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lăcomiei), pentru că acolo au Óngropat pe poporul apucat de poftă.

De la Chibrot-Hataava, poporul a plecat la Haţerot, şi s-a oprit la Haţerot.