Book of Numbers, глава 12

Maria şi Aaron au vorbit Ómpotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană.

Şi au zis: ÑOare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?î Şi Domnul a auzit-o.

Moise Ónsă era un om foarte bl‚nd, mai bl‚nd dec‚t orice om de pe faţa păm‚ntului.

Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron şi Mariei: ÑDuceţi-vă, c‚teşitrei la cortul Ónt‚lnirii.î Şi s-au dus c‚teşitrei.

Domnul S-a pogor‚t Ón st‚lpul de nor, şi a stat la uşa cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s-au apropiat am‚ndoi.

Şi a zis: ÑAscultaţi bine ce vă spun! C‚nd va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui Óntr-o vedenie sau Ói voi vorbi Óntr-un vis.

Nu tot aşa este Ónsă cu robul Meu Moise. El este credincios Ón toată casa Mea.

Eu Ói vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de Ónţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi Ómpotriva robului Meu, Ómpotriva lui Moise?î Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lor. Şi a plecat.

Norul s-a depărtat de pe cort. Şi iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a Óntors spre Maria; şi iată că ea avea lepră.

Atunci Aaron a zis lui Moise: ÑAh, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca nişte nechibzuiţi, şi de care ne-am făcut vinovaţi!î Să nu fie Maria ca un copii născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă c‚nd iese din p‚ntecele mamei luiî!

Moise a strigat către Domnul, zic‚nd: ÑDumnezeule, Te rog, vindecă-o!î Şi Domnul a zis lui Moise: ÑDacă ar fi scuipat-o tatăl ei Ón obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de şapte zile? Să fie Ónchisă deci şapte zile afară din tabără; după aceea, să fie primită Ón tabără.î Maria a fost Ónchisă şapte zile afară din tabără. Şi poporul n-a pornit, p‚nă ce a intrat din nou Maria Ón tabără.

După aceea, poporul a plecat din Haţerot, şi a tăbăr‚t Ón pustia Paran.