Book of Numbers, глава 13

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑTrimite nişte oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiţi c‚te un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntaşii lor.î Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului; toţi oamenii aceştia erau căpetenii ale copiilor lui Israel.

Iată numele lor: pentru seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui Zacur; pentru seminţia lui Simeon: Şafat, fiul lui Hori; pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune; pentru seminţia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif; pentru seminţia lui Efraim: Hosea, fiul lui Nun; pentru seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu; pentru seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi; pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi; pentru seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali; pentru seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Micael; pentru seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi; pentru seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

Acestea sunt numele bărbaţilor, pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua.

Moise i-a trimis să iscodească ţara Canaanului. El le-a zis: ÑMergeţi de aici spre miazăzi, şi apoi să vă suiţi pe munte.

Vedeţi ţara, vedeţi cum este ea, cum este poporul care o locuieşte, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr; vedeţi cum este ţara Ón care locuieşte: dacă este bună sau rea; cum sunt cetăţile Ón care locuieşte: dacă sunt deschise sau Óntărite; cum este păm‚ntul: dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiţi cu inimă, şi luaţi cu voi roade din ţară.î Era pe vremea c‚nd Óncep să se coacă strugurii.

Ei s-au suit, şi au iscodit ţara, de la pustia Ţin p‚nă la Rehob, pe drumul care duce la Hamat.

S-au suit pe la miazăzi, şi au mers p‚nă la Hebron, unde se aflau Ahiman, Şeşai şi Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu şapte ani Ónainte de cetatea Ţoan din Egipt.

Au ajuns p‚nă la valea Eşcol; acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugur, şi l-au dus c‚te doi cu ajutorul unei prăjini, au luat şi rodii şi smochine.

Locul acela l-au numit valea Eşcol (Strugure), din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel.

S-au Óntors de la iscodirea ţării după patruzeci de zile Ómplinite, Au plecat şi au ajuns la Moise şi la Aaron, şi la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, Ón pustia Paran. Le-au adus ştiri, lor şi Óntregii adunări, şi le-au arătat roadele ţării.

Iată ce au istorisit lui Moise: ÑNe-am dus Ón ţara Ón care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară Ón care curge lapte şi miere, şi iată-i roadele.

Dar poporul care locuieşte Ón ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt Óntărite şi foarte mari. Ba Óncă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac.

Amaleciţii locuiesc ţinutul de la miază-zi; Iebusiţii şi Amoriţii locuiesc muntele; şi Canaaniţii şi Hetiţii locuiesc l‚ngă mare şi de-a lungul Iordanului.î Caleb a potolit poporul, care c‚rtea Ómpotriva lui Moise. El a zis: ÑHaidem să ne suim, şi să punem m‚na pe ţară, căci vom fi biruitori!î Dar bărbaţii care fuseseră Ómpreună cu el au zis: ÑNu putem să ne suim Ómpotriva poporului acestuia, căci este mai tare dec‚t noi.î Şi au Ónnegrit Ónaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: ÑŢara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care măn‚ncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură Ónaltă.

Apoi am mai văzut Ón ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: Ónaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.î