Book of Numbers, глава 15

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,C‚nd veţi intra Ón ţara pe care v-o dau ca să vă aşezaţi locuinţele Ón ea, şi veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere de tot, fie o jertfă adusă pentru Ómplinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie, sau la sărbătorile voastre, ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre un miros plăcut Domnului, ñ cel ce Óşi va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca dar de m‚ncare a zecea parte dintr-o efă de floare de făină frăm‚ntată Óntr-un sfert de hin de untdelemn; iar vin pentru jertfa de băutură la arderea de tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel.

Pentru un berbec, să aduci ca dar de m‚ncare două zecimi de efă din floarea făinii frăm‚ntată Óntr-o treime de hin de untdelemn, şi să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de m‚ncare de un miros plăcut Domnului.

Dacă aduci un viţel, fie ca ardere de tot, fie ca jertfă pentru Ómplinirea unei juruinţe, sau ca jertfă de mulţumire Domnului, să aduci ca dar de m‚ncare, Ómpreună cu viţelul, trei zecimi de efă din floarea făinii, frăm‚ntată Óntr-o jumătate de hin de untdelemn, şi să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Aşa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau ied.

După numărul vitelor, aşa să faceţi pentru fiecare, după numărul lor.

Aşa să facă lucrurile acestea orice băştinaş, c‚nd va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Dacă un străin care locuieşte la voi, sau care se va găsi Ón viitor Ón mijlocul vostru, aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă Ón acelaşi fel ca voi.

Să fie o singură lege pentru toată adunarea, at‚t pentru voi c‚t şi pentru străinul care locuieşte Ón mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmaşii voştri: cu străinul să fie ca şi cu voi, Ónaintea Domnului.

O singură lege şi o singură poruncă să fie at‚t pentru voi c‚t şi pentru străinul care locuieşte printre voi.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,C‚nd veţi intra Ón ţara Ón care vă voi duce, şi c‚nd veţi m‚nca p‚ine din ţara aceea, să luaţi Ónt‚i un dar ridicat pentru Domnul.

Ca dar ridicat să aduceţi o turtă din p‚rga plămădelii voastre; s-o aduceţi cum aduceţi darul care se ia Ónt‚i din arie.

Din p‚rga plămădelii voastre să luaţi Ónt‚i un dar ridicat pentru Domnul din neam Ón neam.

Dacă păcătuiţi fără voie, şi nu păziţi toate poruncile pe care le-a făcut cunoscut lui Moise Domnul, tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua c‚nd a dat Domnul porunci şi mai t‚rziu din neam Ón neam; dacă păcatul a fost făcut fără voie, şi fără să ştie adunarea, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere de tot de un miros plăcut Domnului, Ómpreună cu darul său de m‚ncare şi cu jertfa sa de băutură, după r‚nduielile aşezate; să mai aducă şi un ţap ca jertfă de ispăşire.

Preotul să facă ispăşire pentru toată adunarea copiilor lui Israel şi li se va ierta; căci au păcătuit fără voie, şi şi-au adus darul lor, o jertfă mistuită de foc Ón cinstea Domnului şi o jertfă de ispăşire Ónaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-au săv‚rşit fără voie.

Se va ierta Óntregii adunări a copiilor lui Israel, şi străinului care locuieşte Ón mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie.

Dacă unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat.

Preotul să facă ispăşire pentru cel ce a păcătuit fără voie Ónaintea Domnului; c‚nd va face ispăşire pentru el, i se va ierta.

At‚t pentru băştinaşul dintre copiii lui Israel, c‚t şi pentru străinul care locuieşte Ón mijlocul lor, să fie aceeaşi lege, c‚nd va păcătui fără voie.

Dar dacă cineva, fie băştinaş fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuv‚ntul Domnului, şi a călcat porunca Lui; va fi nimicit şi Óşi va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui.

C‚nd erau copiii lui Israel Ón pustie, au găsit pe un om str‚ng‚nd lemne Ón ziua Sabatului.

Cei ce-l găsiseră str‚ng‚nd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea.

L-au aruncat Ón temniţă, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă.

Domnul a zis lui Moise: ÑOmul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără.î Toată adunarea l-a scos afară din tabără şi l-a ucis cu pietre; şi a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.

Domnul a zis lui Moise: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le să-şi facă, din neam Ón neam, un ciucure la colţurile veşmintelor lor, şi să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veşmintelor.

C‚nd veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el, şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le Ómpliniţi şi să nu urmaţi după poftele inimilor voastre şi după poftele ochilor voştri, ca să vă lăsaţi t‚r‚ţi la curvie.

Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le Ómpliniţi, şi să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru.

Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.î