Book of Numbers, глава 16

Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat Ómpreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, c‚teşitrei fiii lui Ruben.

S-au răsculat Ómpotriva lui Moise, Ómpreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din cei ce erau chemaţi la sfat, şi care erau oameni cu nume.

Ei s-au adunat Ómpotriva lui Moise şi Aaron, şi le-au zis: ÑDestul! căci toată adunarea, toţi sunt sfinţi, şi Domnul este Ón mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?î C‚nd a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu faţa la păm‚nt.

A vorbit lui Core şi la toată ceata lui, şi a zis: ÑM‚ine, Domnul va arăta cine este al Lui şi cine este sf‚nt, şi-l va lăsa să se apropie de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va alege.

Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core şi toată ceata lui.

M‚ine, puneţi foc Ón ele, şi puneţi tăm‚ie pe el Ónaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul, va fi sf‚nt. Destul, copiii lui Levi.î Moise a zis lui Core: ÑAscultaţi dar, copiii lui Levi!

Prea puţin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăs‚ndu-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi Óntrebuinţaţi la slujba cortului Domnului, şi să vă Ónfăţişaţi Ónaintea adunării ca să-i slujiţi?

V-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine, şi pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, şi acum mai voiţi şi preoţia!

De aceea te aduni tu şi ceata ta Ómpotriva Domnului! Căci cine este Aaron, ca să c‚rtiţi Ómpotriva lui?î Moise a trimis să cheme pe Datan şi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: ÑNu ne suim.

N-ajunge că ne-ai scos dintr-o ţară, unde curge lapte şi miere, ca să ne faci să murim Ón pustie, de vrei să mai şi stăp‚neşti peste noi?

Ce bine ne-ai mai dus Óntr-o ţară unde curge lapte şi miere, şi ce bine ne-ai mai dat Ón stăp‚nire ogoare şi vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!î Moise s-a m‚niat foarte tare, şi a zis Domnului: ÑNu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar, şi n-am făcut rău nici unuia din ei.î Moise a zis lui Core: ÑTu şi toată ceata ta, m‚ine să fiţi Ónaintea Domnului, tu şi ei, Ómpreună cu Aaron.

Luaţi-vă fiecare cădelniţa lui, puneţi tăm‚ie Ón ea, şi aduceţi fiecare Ónaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe; tu şi Aaron, să vă luaţi şi voi fiecare cădelniţa lui.î Şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc Ón ea, au pus tăm‚ie Ón foc, şi au stat la uşa cortului Ónt‚lnirii, Ómpreună cu Moise şi Aaron.

Şi Core a chemat toată adunarea Ómpotriva lui Moise şi Aaron, la uşa cortului Ónt‚lnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat Óntregii adunări.

Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ÑDespărţiţi-vă din mijlocul acestei adunări, şi-i voi topi Óntr-o clipă.î Ei au căzut cu feţele la păm‚nt, şi au zis: ÑDumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup! Un singur om a păcătuit, şi să Te m‚nii Ómpotriva Óntregii adunări?î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte adunării, şi spune-i: ,Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram!î Moise s-a sculat, şi s-a dus la Datan şi Abiram; şi bătr‚nii lui Israel au mers după el.

A vorbit adunării, şi a zis: ÑDepărtaţi-vă de corturile acestor oameni răi, şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.î Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram. Datan şi Abiram au ieşit afară, şi au stat la uşa corturilor lor, cu nevestele, copiii şi pruncii lor.

Moise a zis: ÑIată cum veţi cunoaşte că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri, şi să nu lucrez din capul meu.

Dacă oamenii aceştia vor muri cum mor toţi oamenii şi dacă vor avea aceeaşi soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul; dar dacă Domnul va face un lucru ne mai auzit, dacă păm‚ntul Óşi va deschide gura ca să-i Ónghită cu tot ce au, aşa Ónc‚t se vor pogorÓ de vii Ón locuinţa morţilor, ñ atunci veţi şti că oamenii aceştia au hulit pe Domnul.î Pe c‚nd isprăvea el de spus toate aceste vorbe, păm‚ntul de sub ei s-a despicat Ón două.

Păm‚ntul şi-a deschis gura, şi i-a Ónghiţit, pe ei şi casele lor, Ómpreună cu toţi oamenii lui Core şi toate averile lor.

Şi s-au pogor‚t astfel de vii Ón locuinţa morţilor, ei şi tot ce aveau; păm‚ntul i-a acoperit de tot, şi au pierit din mijlocul adunării.

Tot Israelul, care era Ón jurul lor, c‚nd au ţipat ei, a fugit; căci ziceau: ÑSă fugim ca să nu ne Ónghită păm‚ntul!î Un foc a ieşit de la Domnul, şi a mistuit pe cei două sute cinci zeci de oameni care aduceau tăm‚ia.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑSpune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc şi să lepede focul din ele, căci sunt sfinţite.

Cu cădelniţele acestor oameni care au păcătuit şi au ispăşit păcatul cu viaţa lor, să se facă nişte plăci Óntinse, cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse Ónaintea Domnului şi sunt sfinţite, să slujească de aducere aminte copiilor lui Israel.

Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă, pe care le aduseseră cei arşi, şi a făcut din ele nişte plăci pentru acoperirea altarului.

Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca nici un străin, care nu este din neamul lui Aaron, să nu se apropie să aducă tăm‚ie Ónaintea Domnului, şi să nu i se Ónt‚mple ca lui Core şi cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a c‚rtit Ómpotriva lui Moise şi Ómpotriva lui Aaron, zic‚nd: ÑVoi aţi omor‚t pe poporul Domnului!î Pe c‚nd se str‚ngea adunarea Ómpotriva lui Moise şi Ómpotriva lui Aaron, şi pe c‚nd Óşi Óndreptau privirile spre cortul Ónt‚lnirii, iată că l-a acoperit norul, şi s-a arătat slava Domnului.

Atunci Moise şi Aaron au venit Ónaintea cortului Ónt‚lnirii.

Şi Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑDaţi-vă la o parte din mijlocul acestei adunări, şi-i voi topi Óntr-o clipă!î Ei au căzut cu feţele la păm‚nt; şi Moise a zis lui Aaron: ÑIa cădelniţa, pune foc Ón ea de pe altar, pune tăm‚ie Ón ea, du-te repede la adunare, şi fă ispăşire pentru ei; căci a izbucnit m‚nia Domnului, şi a Ónceput urgia.î Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat Ón mijlocul adunării; şi iată că Óncepuse urgia printre popor. El a tăm‚iat şi a făcut ispăşire pentru norod.

S-a aşezat Óntre cei morţi şi Óntre cei vii, şi urgia a Óncetat.

Patrusprezece mii şapte sute de inşi au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core.

Aaron s-a Óntors la Moise, la uşa cortului Ónt‚lnirii. Urgia Óncetase.