Book of Numbers, глава 22

Copiii lui Israel au pornit, şi au tăbăr‚t Ón şesurile Moabului, dincolo de Iordan, Ón faţa Ierihonului.

Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel Amoriţilor.

Şi Moab a rămas foarte Óngrozit Ón faţa unui popor at‚t de mare la număr; l-a apucat groaza Ón faţa copiilor lui Israel.

Moab a zis bătr‚nilor lui Madian: ÑMulţimea aceasta are să Ónghită tot ce este Ón jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe c‚mp.î Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci Ómpărat al Moabului.

El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe R‚u (Eufrat), Ón ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme, şi să-i spună: ÑIată, un popor a ieşit din Egipt; acoperă faţa păm‚ntului, şi s-a aşezat Ón faţa mea.

Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic dec‚t mine; poate că aşa, Ól voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuv‚ntezi tu este binecuv‚ntat, şi pe cine blestemi tu este blestemat.î Bătr‚nii lui Moab şi bătr‚nii lui Madian au plecat, av‚nd cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam, şi i-au spus cuvintele lui Balac.

Balaam le-a zis: ÑRăm‚neţi aici peste noapte, şi vă voi da răspuns, după cum Ómi va spune Domnul.î Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.

Dumnezeu a venit la Balaam, şi a zis: ÑCine sunt oamenii aceştia pe care-i ai la tine?î Balaam a răspuns lui Dumnezeu: ÑBalac, fiul lui Ţipor, Ómpăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: ÑIată, un popor a ieşit din Egipt, şi acoperă faţa păm‚ntului; vino dar, şi blestemă-l; poate că aşa Ól voi putea bate, şi-l voi izgoni.î Dumnezeu a zis lui Balaam: ÑSă nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuv‚ntat.î Balaam s-a sculat dimineaţa, şi a zis căpeteniilor lui Balac: ÑDuceţi-vă Ónapoi Ón ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.î Şi mai marii Moabului s-au sculat, s-au Óntors la Balac, şi i-au spus: ÑBalaam n-a vrut să vină cu noi.î Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază dec‚t cele dinainte.

Au ajuns la Balaam, şi i-au zis: ÑAşa vorbeşte Balac, fiul lui Ţipor: ,Nu mai pune piedici, şi vino la mine; căci Óţi voi da multă cinste, şi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, şi blestemă-mi poporul acesta!î Balaam, a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: ÑSă-mi dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot n-aş putea să fac nici un lucru, fie mic fie mare, Ómpotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu.

Totuşi vă rog, răm‚neţi aici la noapte, şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.î Dumnezeu a venit la Balaam Ón timpul nopţii, şi i-a zis: ÑFiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te, şi du-te cu ei; dar să faci numai ce-ţi voi spune.î Balaam s-a sculat dimineaţa, a pus şaua pe măgăriţă, şi a plecat cu căpeteniile lui Moab.

Dumnezeu S-a aprins de m‚nie, pentru că plecase. Şi Œngerul Domnului S-a aşezat Ón drum, ca să i se Ómpotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, şi cei doi slujitori ai lui erau cu el.

Măgăriţa a văzut pe Œngerul Domnului st‚nd Ón drum, cu sabia scoasă din teacă Ón m‚nă, s-a abătut din drum, şi a luat-o pe c‚mp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum.

Œngerul Domnului S-a aşezat Óntr-o cărare dintre vii, şi de fiecare parte a cărării era c‚te un zid.

Măgăriţa a văzut pe Œngerul Domnului; s-a str‚ns spre zid, şi a str‚ns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou.

Œngerul Domnului a trecut mai departe, şi S-a aşezat Óntr-un loc unde nu era chip să te Óntorci nici la dreapta nici la st‚nga.

Măgăriţa a văzut pe Œngerul Domnului, şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de m‚nie, şi a bătut măgăriţa cu un băţ.

Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: ÑCe ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?î Balaam a răspuns măgăriţei: ÑPentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie Ón m‚nă, te-aş ucide pe loc.î Măgăriţa a zis lui Balaam: ÑNu sunt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit Ón tot timpul p‚nă Ón ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?î Şi el a răspuns: ÑNu.î Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Œngerul Domnului st‚nd Ón drum, cu sabia scoasă Ón m‚nă. Şi s-a plecat, şi s-a aruncat cu faţa la păm‚nt.

Œngerul Domnului i-a zis: ÑPentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau Ómpotrivă, căci drumul pe care mergi, este un drum care duce la pierzare, Ónaintea Mea.

Măgăriţa M-a văzut, şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omor‚t, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.î Balaam a zis Œngerului Domnului: ÑAm păcătuit, căci nu ştiam că te-ai aşezat Ónaintea mea Ón drum; şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi Óntoarce.î Œngerul Domnului a zis lui Balaam: ÑDu-te cu oamenii aceştia; dar să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.î Şi Balaam a plecat Ónainte cu căpeteniile lui Balac.

Balac a auzit că vine Balaam, şi i-a ieşit Ónainte p‚nă la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat.

Balac a zis lui Balaam: ÑN-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi dau cinste?î Balaam a răspuns lui Balac: ÑIată că am venit la tine; acum, Ómi va fi oare Óngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu Ón gură.î Balaam a mers cu Balac, şi au ajuns la Chiriat-Huţot.

Balac a jertfit boi şi oi, şi a trimis din ei lui Balaam şi căpeteniilor care erau cu el.

Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam, şi l-a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.