Book of Numbers, глава 23

Balaam a zis lui Balac: ÑZideşte-mi aici şapte altare, şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci.î Balac a făcut cum spusese Balaam; şi Balac şi Balaam au adus c‚te un viţel şi c‚te un berbec pe fiecare altar.

Balaam a zis lui Balac: ÑStai l‚ngă arderea ta de tot, şi eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul Ómi va ieşi Ónainte; şi ce-mi va descoperi, Óţi voi spune.î Şi s-a dus pe un loc Ónalt.

Dumnezeu a venit Ónaintea lui Balaam; şi Balaam I-a zis: ÑAm ridicat şapte altare, şi pe fiecare altar am adus c‚te un viţel şi c‚te un berbec.î Domnul a pus cuvinte Ón gura lui Balaam, şi a zis: ÑŒntoarce-te la Balac, şi aşa să-i vorbeşti.î Balaam s-a Óntors la Balac; şi iată că Balac stătea l‚ngă arderea lui de tot, el şi toate căpeteniile Moabului.

Balaam şi-a rostit prorocia, şi a zis: ÑBalac m-a adus din Aram (Mesopotamia). Œmpăratul Moabului m-a chemat din munţii Răsăritului, zic‚nd: ,Vino, şi blestemă-mi pe Iacov! Vino, şi defaimă-mi pe Israel!í Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul?

Œl văd din v‚rful st‚ncilor, Œl privesc de pe Ónălţimea dealurilor: Este un popor care locuieşte deoparte, Şi nu face parte dintre neamuri.

Cine poate să numere pulberea lui Iacov, Şi să spună numărul unui sfert din Israel? O, de aş muri de moartea celor neprihăniţi, Şi sf‚rşitul meu să fie ca al lor!î Balac a zis lui Balaam: ÑCe mi-ai făcut? Te-am luat să blestemi pe vrăjmaşul meu, şi iată că tu-l binecuv‚ntezi!î El a răspuns, şi a zis: ÑNu trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul Ón gură?î Balac i-a zis: ÑVino, te rog, cu mine Ón alt loc, de unde Ól poţi vedea; căci aici nu vezi dec‚t o parte din el, nu-l vezi Óntreg. Şi de acolo să mi-l blestemi.î L-a dus Ón c‚mpul Ţofim, spre v‚rful muntelui Pisga; a zidit şapte altare, şi a adus c‚te un viţel şi un berbec pe fiecare altar.

Balaam a zis lui Balac: ÑStai aici, l‚ngă arderea ta de tot, şi eu mă voi duce Ónaintea lui Dumnezeu.î Domnul a venit Ónaintea lui Balaam; i-a pus cuvinte Ón gură, şi a zis: ÑŒntoarce-te la Balac, şi aşa să-i vorbeşti.î Balaam s-a Óntors la el; şi iată că Balac stătea l‚ngă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: ÑCe ţi-a spus Domnul?î Balaam şi-a rostit prorocia, şi a zis: ÑScoală-te, Balac, şi ascultă! Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!

Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va Ómplini?

Iată că am primit poruncă să binecuv‚ntez. Da, El a binecuv‚ntat, şi eu nu pot Óntoarce.

El nu vede nici o fărădelege Ón Iacov, Nu vede nici o răutate Ón Israel. Domnul, Dumnezeul lui, este cu el, El este Œmpăratul lui, veselia lui.

Dumnezeu i-a scos din Egipt, Tăria Lui este pentru el ca a bivolului.

Desc‚ntecul nu poate face nimic Ómpotriva lui Iacov, Nici vrăjitoria Ómpotriva lui Israel; Acum se poate spune despre Iacov şi Israel: Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!

Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică, Şi se ridică Óntocmai ca un leu; Nu se culcă p‚nă ce n-a m‚ncat prada, Şi n-a băut s‚ngele celor ucişi.î Balac a zis lui Balaam: ÑNu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuv‚nta!î Balaam a răspuns, şi a zis lui Balac: ÑNu ţi-am spus că voi face tot ce va spune Domnul?î Balac a zis lui Balaam: ÑVino, te rog, te voi duce Óntr-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!î Balac a dus pe Balaam pe v‚rful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie.

Balaam a zis lui Balac: ÑZideşte-mi aici şapte altare, şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci!î Balac a făcut cum zisese Balaam, şi a adus c‚te un viţel şi c‚te un berbec pe fiecare altar.