Book of Numbers, глава 25

Israel locuia Ón Sitim; şi poporul a Ónceput să se dea la curvie cu fetele lui Moab.

Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; şi poporul a m‚ncat, şi s-a Ónchinat p‚nă la păm‚nt Ónaintea dumnezeilor lor.

Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Israel.

Domnul a zis lui Moise: ÑStr‚nge pe toate căpeteniile poporului, şi sp‚nzură pe cei vinovaţi Ónaintea Domnului Ón faţa soarelui, pentru ca să se Óntoarcă de la Israel m‚nia aprinsă a Domnului.î Moise a zis judecătorilor lui Israel: ÑFiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.î Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o Madianită, sub ochii lui Moise şi sub ochii Óntregii adunări a copiilor lui Israel, pe c‚nd pl‚ngeau la uşa cortului Ónt‚lnirii.

La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării, şi a luat o suliţă Ón m‚nă.

S-a luat după omul acela din Israel p‚nă Ón cortul lui, i-a străpuns prin p‚ntece pe am‚ndoi: at‚t pe bărbatul acela din Israel, c‚t şi pe femeia aceea. Şi a Óncetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.

Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑFineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut m‚nia Mea de la copiii lui Israel, prin r‚vna pe care a avut-o pentru Mine Ón mijlocul lor; şi n-am nimicit, Ón m‚nia Mea, pe copiii lui Israel.

De aceea să spui că Ónchei cu el un legăm‚nt de pace.

Acesta va fi pentru el şi pentru săm‚nţa lui după el legăm‚ntul unei preoţii veşnice, pentru că a fost plin de r‚vnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel.î Bărbatul acela din Israel, care a fost ucis Ómpreună cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părinteşti a Simeoniţilor.

Femeia care a fost ucisă, se numea Cozbi, fata lui Ţur, căpetenia seminţiilor ieşite dintr-o casă părintească din Madian.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑPriviţi pe Madianiţi ca vrăjmaşi, şi ucideţi-i; căci şi ei vi s-au arătat vrăjmaşi, amăgindu-vă prin vicleşugurile lor, Ón fapta lui Peor, şi Ón fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă Ón ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.î