Book of Numbers, глава 24

Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuv‚nteze pe Israel, şi n-a mai alergat ca Ón celelalte r‚nduri la desc‚ntece; ci şi-a Óntors faţa spre pustie.

Balaam a ridicat ochii, şi a văzut pe Israel tăbăr‚t Ón corturi, după seminţiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.

Balaam şi-a rostit prorocia, şi a zis: ÑIată ce zice Balaam, fiul lui Beor, Omul cu ochii deschişi, Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade cu faţa la păm‚nt, şi ai cărui ochi sunt deschişi: ÑCe frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuinţele tale, Israele!

Ele se Óntind ca nişte văi, Ca nişte grădini l‚ngă un r‚u, Ca nişte copaci de aloe pe care i-a sădit Domnul, Ca nişte cedri pe l‚ngă ape.

Apa curge din găleţile lui, Şi săm‚nţa lui este udată de ape mari. Œmpăratul lui se Ónalţă mai presus de Agag, Şi Ómpărăţia lui ajunge puternică.

Dumnezeu l-a scos din Egipt, Tăria lui este ca a bivolului pentru el. El nimiceşte neamurile care se ridică Ómpotriva lui, Le sfăr‚mă oasele, şi le prăpădeşte cu săgeţile lui.

Œndoaie genunchii, se culcă Óntocmai ca un leu, Ca o leoaică: Cine-l va scula? Binecuv‚ntat să fie oricine te va binecuv‚nta, Şi blestemat să fie oricine te va blestema!î Balac s-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Balaam; a bătut din m‚ini, şi a zis lui Balaam: ÑEu te-am chemat să-mi blestemi vrăjmaşii, şi iată că de trei ori tu i-ai binecuv‚ntat!

Fugi acum, şi du-te acasă! Spusesem că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a Ómpiedicat s-o primeşti.î Balaam a răspuns lui Balac: ÑEh! n-am spus eu oare solilor pe care mi i-ai trimis, că dacă mi-ar da Balac chiar şi casa lui plină cu argint şi cu aur, tot n-aş putea să fac de la mine Ónsumi nici bine nici rău Ómpotriva poruncii Domnului, ci voi spune Óntocmai ce va zice Domnul?

Şi acum iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău Ón vremurile care vor urma.î Balaam şi-a rostit prorocia, şi a zis: ÑAşa zice Balaam, fiul lui Beor, Aşa zice omul care are ochii deschişi, Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce cunoaşte planurile Celui Prea Œnalt, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade cu faţa la păm‚nt şi ai cărui ochi sunt deschişi: Œl văd, dar nu acum, Œl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de c‚rmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului, Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.

Se face stăp‚n pe Edom, Se face stăp‚n pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.

Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca stăp‚nitor, Şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi.î Balaam a văzut pe Amalec, şi a rostit următoarea prorocie: ÑAmalec este cel dint‚i dintre neamuri, Dar Óntr-o zi va fi nimicit.î Balaam a văzut pe Cheniţi, şi a rostit următoarea prorocie: ÑLocuinţa ta este tare de tot, Şi cuibul tău este pus pe st‚ncă.

Dar Cain va fi pustiit, P‚nă ce te va lua prins Asur.î Balaam a rostit următoarea prorocie: ÑVai! cine va mai putea trăi c‚nd va face Dumnezeu acest lucru?

Dar nişte corăbii vor veni din Chitim, Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber, Şi la urmă vor fi nimicite şi ele.î Balaam s-a sculat, a plecat, şi s-a Óntors acasă. Balac a plecat şi el acasă.