Book of Numbers, глава 3

Iată săm‚nţa lui Aaron şi a lui Moise, pe vremea c‚nd a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.

Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab, Ónt‚iul născut, Abihu, Eleazar şi Itamar.

Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, care au primit ungerea preoţească, şi care au fost Ónchinaţi Ón slujba preoţiei.

Nadab şi Abihu au murit Ónaintea Domnului, c‚nd au adus Ónaintea Domnului foc străin, Ón pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar şi Itamar au Ómplinit slujba preoţiei, Ón faţa tatălui lor Aaron.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑApropie seminţia lui Levi, şi pune-o Ónaintea preotului Aaron, ca să fie Ón slujba lui.

Ei să aibă grijă de tot ce este dat Ón paza lui şi de tot ce este poruncit Óntregii adunări, Ónaintea cortului Ónt‚lnirii: să facă slujba cortului.

Să aibă grijă de toate uneltele cortului Ónt‚lnirii, şi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului.

Să dai pe Leviţi lui Aaron şi fiilor lui; ei să-i fie daţi lui Ón totul, din partea copiilor lui Israel.

Pe Aaron şi pe fiii lui să-i pui să păzească slujba preoţiei lor; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIată că am luat pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, Ón locul tuturor Ónt‚ilor născuţi, care se nasc Ónt‚i dintre copiii lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei.

Căci orice Ónt‚i născut este al Meu; Ón ziua c‚nd am lovit pe toţi Ónt‚ii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am Ónchinat Mie pe toţi Ónt‚ii născuţi din Israel, at‚t din oameni c‚t şi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.î Domnul a vorbit lui Moise, Ón pustia Sinai, şi a zis: ÑFă numărătoarea copiilor lui Levi, după casele părinţilor lor, după familiile lor; şi anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească, de la v‚rsta de o lună Ón sus.

Moise le-a făcut numărătoarea, după porunca Domnului, Óntocmai cum poruncise.

Iată care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherşon, Chehat şi Merari. ñ Iată numele fiilor lui Gherşon, după familiile lor: Libni şi Şimei.

Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel; şi fiii lui Merari, după familiile lor: Mahli şi Muşi. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinţilor lor.

Din Gherşon se pogoară familia lui Libni şi familia lui Şimei, alcătuind familiile Gherşoniţilor.

Cei ieşiţi la numărătoare, c‚nd au numărat pe toţi bărbaţii de la v‚rsta de o lună Ón sus, au fost şapte mii cinci sute.

Familiile Gherşoniţilor tăbărau Ónapoia cortului la apus.

Căpetenia casei părinteşti a Gherşoniţilor era Elisaf, fiul lui Lael.

Œn ce priveşte cortul Ónt‚lnirii, Ón grija fiilor lui Gherşon era dat: cortul şi acoperişul cortului, Ónvelitoarea acoperişului cortului şi perdeaua de la uşa cortului Ónt‚lnirii; apoi p‚nzele curţii şi perdeaua de la poarta curţii cortului de jur Ómprejurul cortului şi altarului, şi toate funiile pentru slujba cortului.

Din Chehat se pogoară familia Amramiţilor, familia Iţehariţilor, familia Hebroniţilor şi familia Uzieliţilor, alcătuind familiile Chehatiţilor.

Număr‚nd pe toţi bărbaţii de la v‚rsta de o lună Ón sus, s-au găsit opt mii şase sute de bărbaţi, Ónsărcinaţi cu Óngrijirea sf‚ntului locaş.

Familiile fiilor lui Chehat tăbărau Ón partea de miazăzi a cortului.

Căpetenia casei părinteşti a familiilor Chehatiţilor era Eliţafan, fiul lui Uziel.

Œn grija lor au dat chivotul, masa, sfeşnicul, altarele, uneltele sf‚ntului locaş, cu care Óşi făceau slujba, perdeaua dinăuntru, şi tot ce ţine de ea.

Căpetenia căpeteniilor Leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor Ónsărcinaţi să Óngrijească de sf‚ntul locaş.

Din Merari se pogoară familia lui Mahli şi familia lui Muşi, alcătuind familiile Merariţilor.

Cei ieşiţi la numărătoare, c‚nd au numărat pe toţi bărbaţii de la v‚rsta de o lună Ón sus, au fost şase sute de mii două sute.

Căpetenia casei părinteşti a familiilor lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau Ón partea de miazănoapte a cortului.

Œn paza şi grija fiilor lui Merari au dat: sc‚ndurile cortului, drugii, st‚lpii şi picioarele lor, toate uneltele şi tot ce ţine de ele; apoi st‚lpii curţii de jur Ómprejur, picioarele lor, ţăruşii lor şi funiile lor.

Moise, Aaron şi fiii lui tăbărau Ónaintea cortului, la răsărit, Ónaintea cortului Ónt‚lnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să Óndeplinească la sf‚ntul locaş, tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea.

Toţi Leviţii a căror numărătoare au făcut-o Moise şi Aaron, după porunca Domnului, după familiile lor, toţi bărbaţii, de la v‚rsta de o lună Ón sus, au fost douăzeci şi două de mii.

Domnul a zis lui Moise: ÑFă numărătoarea tuturor Ónt‚ilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la v‚rsta de o lună Ón sus, şi numără-i după numele lor.

Să iei pe Leviţi pentru Mine, Domnul, Ón locul tuturor Ónt‚ilor născuţi din copiii lui Israel, şi vitele Leviţilor Ón locul tuturor Ónt‚ilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!î Moise a făcut numărătoarea tuturor Ónt‚ilor născuţi dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul.

Toţi Ónt‚ii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, număr‚ndu-le numele, de la v‚rsta de o lună Ón sus, au fost douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIa pe Leviţi Ón locul tuturor Ónt‚ilor născuţi din copiii lui Israel, şi vitele Leviţilor Ón locul vitelor lor; şi Leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.

Pentru răscumpărarea celor două sute şaptezeci şi trei, care trec peste numărul Leviţilor, dintre Ónt‚ii născuţi ai copiilor lui Israel, să iei c‚te cinci sicli de cap, după siclul sf‚ntului locaş, care este de douăzeci de ghere.

Să dai argintul acesta lui Aaron şi fiilor lui, pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul Leviţilor.î Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de Leviţi; a luat argintul Ónt‚ilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei sute şaizeci şi cinci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş.

Şi Moise a dat argintul de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.