Book of Numbers, глава 4

Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ÑNumără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinţilor lor, de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus, p‚nă la v‚rsta de cincizeci de ani, pe toţi cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul Ónt‚lnirii.

Iată slujbele fiilor lui Chehat, Ón cortul Ónt‚lnirii: ele privesc Locul prea sf‚nt.

La pornirea taberei, Aaron şi fiii lui să vină să dea jos perdeaua dinăuntru, şi să acopere cu ea chivotul mărturiei; să pună deasupra ei o Ónvelitoare de piele de viţel de mare, şi să Óntindă pe deasupra un covor făcut Ón Óntregime din materie albastră; apoi să pună drugii chivotului.

Să Óntindă un covor albastru peste masa p‚inilor pentru punerea Ónainte, şi deasupra să pună străchinile, căţuile, ceştile şi potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie şi p‚inea care se pune necurmat Ónaintea Domnului; peste toate aceste lucruri să Óntindă un covor cărămiziu, şi să-l acopere cu o Ónvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să pună drugii mesei.

Să ia un covor albastru, şi să acopere sfeşnicul, candelele lui, mucările lui, cenuşarele lui şi toate vasele lui pentru untdelemn, care se Óntrebuinţează pentru slujba lui; să-l pună cu toate uneltele lui Óntr-o Ónvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-l pună pe targă.

Peste altarul de aur să Óntindă un covor albastru, şi să-l acopere cu o Ónvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii.

Să ia apoi toate uneltele Óntrebuinţate pentru slujbă Ón sf‚ntul locaş, şi să le pună Óntr-un covor albastru, şi să le acopere cu o Ónvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să le pună pe targă.

Să ia cenuşa din altar, şi să Óntindă peste altar un covor de purpură; să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculiţele, lopeţile, ligheanele, toate uneltele altarului, şi deasupra să Óntindă o Ónvelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii.

După ce Aaron şi fiii lui vor isprăvi de acoperit sf‚ntul locaş şi toate uneltele sf‚ntului locaş, fiii lui Chehat să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă; dar să nu se atingă de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul Ónt‚lnirii.

Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui untdelemnul pentru sfeşnic, tăm‚ia mirositoare, darul de p‚ine de toate zilele şi untdelemnul pentru ungere; să aibă Ón grija lui tot cortul şi tot ce cuprinde el, sf‚ntul locaş şi uneltele lui.î Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ÑSă nu cumva să puneţi neamul familiilor Chehatiţilor Ón primejdie să fie nimicit din mijlocul Leviţilor.

Iată ce să faceţi pentru ei, ca să trăiască şi să nu moară c‚nd se vor apropia de Locul prea sf‚nt: Aaron şi fiii lui să vină, şi să pună pe fiecare din ei la slujba şi sarcina lui.

Să nu intre ei să Ónvelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑNumără şi pe fiii lui Gherşon, după casele părinţilor lor, după familiile lor; şi anume, să faci numărătoarea, Óncep‚nd de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus p‚nă la v‚rsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt Ón stare să Ómplinească vreo slujbă Ón cortul Ónt‚lnirii.

Iată slujbele familiilor Gherşoniţilor, slujba pe care vor trebui s-o facă şi ce vor trebui să ducă.

Să ducă covoarele cortului şi cortul Ónt‚lnirii, Ónvelitoarea lui şi Ónvelitoarea de piele de viţel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la uşa cortului Ónt‚lnirii; p‚nzele curţii şi perdeaua de la uşa porţii curţii, de jur Ómprejurul cortului şi altarului, funiile lor şi toate uneltele care ţin de ele. Şi ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri.

Œn slujbele lor, fiii Gherşoniţilor să fie sub poruncile lui Aaron şi fiilor lui, pentru tot ce vor duce şi pentru toată slujba pe care vor trebui s-o facă; Ón grija lor să daţi tot ce au de dus.

Acestea sunt slujbele familiilor fiilor Gherşoniţilor Ón cortul Ónt‚lnirii, şi ce au ei de păzit sub c‚rmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor; şi anume, să faci numărătoarea, Óncep‚nd de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus p‚nă la v‚rsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sunt Ón stare să facă vreo slujbă Ón cortul Ónt‚lnirii.

Iată ce este dat Ón grija lor şi ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul Ónt‚lnirii: sc‚ndurile cortului, drugii lui, st‚lpii lui, picioarele lui; st‚lpii curţii de jur Ómprejur, picioarele lor, ţăruşii lor, funiile lor, toate uneltele care ţin de ei şi tot ce este r‚nduit pentru slujba lor. Să spuneţi pe nume lucrurile care sunt date Ón grija lor şi pe care le au ei de purtat.

Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei Ón cortul Ónt‚lnirii, sub c‚rmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.î Moise, Aaron şi mai marii adunării au făcut numărătoarea fiilor Chehatiţilor, după familiile lor şi după casele părinţilor lor, şi anume a tuturor acelora care, de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus, p‚nă la v‚rsta de cincizeci de ani, erau Ón stare să facă vreo slujbă Ón cortul Ónt‚lnirii.

Cei ieşiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii şapte sute cinci zeci.

Aceştia sunt cei ieşiţi la numărătoare din familiile Chehatiţilor, toţi cei ce făceau vreo slujbă Ón cortul Ónt‚lnirii; Moise şi Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise.

Fiii lui Gherşon ieşiţi la numărătoare, după familiile lor şi după casele părinţilor lor, de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus p‚nă la v‚rsta de cincizeci de ani, şi anume toţi cei ce erau Ón stare să facă vreo slujbă Ón cortul Ónt‚lnirii, cei ieşiţi la numărătoare, după familiile lor, după casele părinţilor lor, au fost două mii şase sute treizeci.

Aceştia sunt cei ieşiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Gherşon, toţi cei ce făceau vreo slujbă Ón cortul Ónt‚lnirii; Moise şi Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului.

Cei ieşiţi la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus p‚nă la v‚rsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau Ón stare să facă vreo slujbă Ón cortul Ónt‚lnirii, cei ieşiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute.

Aceştia sunt cei ieşiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise şi Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise.

Toţi aceia dintre Leviţi a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron şi mai marii lui Israel, după familiile lor şi după casele părinţilor lor, de la v‚rsta de treizeci de ani Ón sus p‚nă la v‚rsta de cinci zeci de ani, toţi cei ce erau Ón stare să facă vreo slujbă şi să ducă cortul Ónt‚lnirii, toţi cei ieşiţi la numărătoare, au fost opt mii cinci sute optzeci.

Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arăt‚nd fiecăruia slujba pe care trebuia s-o facă şi ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.