Book of Numbers, глава 31

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑRăzbună pe copiii lui Israel Ómpotriva Madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.î Moise a vorbit poporului şi a zis: ÑŒnarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pentru oştire, şi să meargă Ómpotriva Madianului, ca să aducă la Óndeplinire răzbunarea Domnului Ómpotriva Madianului.

Să trimiteţi la oaste c‚te o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel.î Au luat dintre miile lui Israel c‚te o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni Ónarmaţi pentru oaste.

Moise a trimis la oaste pe aceşti o mie de oameni de seminţie, şi a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte şi tr‚mbiţele răsunătoare.

Au Ónaintat Ómpotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul; şi au omor‚t pe toţi bărbaţii.

Œmpreună cu toţi ceilalţi, au omor‚t şi pe Ómpăraţii Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci Ómpăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor.

Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianiţilor cu pruncii lor, şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogăţiile.

Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor.

Au luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace; şi pe cei prinşi, prada şi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, şi adunării copiilor lui Israel, care erau tăbăr‚ţi Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan, Ón faţa Ierihonului.

Moise, preotul Eleazar, şi toţi mai marii adunării, le-au ieşit Ónainte, afară din tabără.

Şi Moise s-a m‚niat pe căpeteniile oştirii, pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută, care se Óntorceau de la război.

El le-a zis: ÑCum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate femeile?

Iată, ele sunt acelea care, după cuv‚ntul lui Balaam, au t‚r‚t pe copiii lui Israel să păcătuiască Ómpotriva Domnului, Ón fapta lui Peor; şi atunci a izbucnit urgia Ón adunarea Domnului.

Acum, dar, omor‚ţi pe orice prunc de parte bărbătească, şi omor‚ţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culc‚ndu-se cu el; dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut Ómpreunarea cu un bărbat.

Iar voi, tăbăr‚ţi şapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva, şi toţi cei ce s-au atins de vreun mort, să se cureţe a treia şi a şaptea zi, ei şi cei prinşi de voi.

Să curăţiţi de asemenea orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră şi orice unealtă de lemn.î Preotul Eleazar a zis ostaşilor, care se duseseră la război: ÑIată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul.

Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul şi plumbul, orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se curăţească. Dar tot ce nu poate suferi focul, să fie curăţit cu apa de curăţire; să-l treceţi prin apă.

Să vă spălaţi hainele Ón ziua a şaptea şi veţi fi curaţi; apoi, veţi putea intra Ón tabără.î Domnul a zis lui Moise: ÑFă, Ómpreună cu preotul Eleazar şi cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni fie dobitoace.

Œmparte prada Óntre luptătorii care s-au dus la oaste şi Óntre toată adunarea.

Să iei Ónt‚i din partea ostaşilor care s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, şi anume: unul din cinci sute, at‚t din oameni c‚t şi din boi, măgari şi oi.

Să le luaţi din jumătatea cuvenită lor, şi să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul.

Şi din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, at‚t din oameni c‚t şi din boi, măgari şi oi, din orice dobitoc; şi să le dai Leviţilor, care păzesc cortul Domnului.î Moise şi preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul.

Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi, şaptezeci şi două de mii de boi, şaizeci şi una de mii de măgari, şi treizeci şi două de mii de suflete, adică femei care nu cunoscuseră Ómpreunarea cu un bărbat.

Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi, din care şase sute şaptezeci şi cinci au fost luaţi ca dare Domnului; treizeci şi şase de mii de boi, din care şaptezeci şi doi luaţi ca dare Domnului; treizeci de mii cinci sute de măgari, din care şaizeci şi unu luaţi ca dare Domnului; şi şaisprezece mii de inşi, din care treizeci şi doi luaţi ca dare Domnului.

Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum Ói poruncise Domnul.

Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor care merseseră la oaste, şi care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi, treizeci şi şase de mii de boi, treizeci de mii cinci sute de măgari, şi şaisprezece mii de suflete.

Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, at‚t din oameni c‚t şi din dobitoace; şi le-a dat Leviţilor, care păzesc cortul Domnului, după cum Ói poruncise Domnul.

Căpeteniile oştirii, căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, s-au apropiat de Moise, şi i-au zis: ÑRobii tăi au făcut socoteala ostaşilor care erau sub poruncile noastre, şi nu lipseşte nici un om dintre noi.

Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a găsit ca scule de aur, şi anume: lănţişoare, brăţări, inele, cercei şi salbe, ca să se facă ispăşire pentru sufletele noastre Ónaintea Domnului.î Moise şi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate Ón aur.

Tot aurul, pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, c‚ntărea şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli.

Oamenii din oaste au păstrat fiecare pentru sine prada pe care o făcuse.

Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie şi de la căpeteniile peste o sută, şi l-au adus Ón cortul Ónt‚lnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel Ónaintea Domnului.