Book of Numbers, глава 32

Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite, şi au văzut că ţara lui Iaezer şi ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite.

Atunci fiii lui Gad, şi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar şi la mai marii adunării, şi le-au zis: ÑAtarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo şi Beon, ţara aceasta pe care a lovit-o Domnul Ónaintea adunării lui Israel, este un loc bun pentru vite, şi robii tăi au vite.î Apoi au adăugat: ÑDacă am căpătat trecere Ónaintea ta, să se dea ţara aceasta Ón stăp‚nirea robilor tăi, şi să nu ne treci peste Iordan.î Moise a răspuns fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: ÑFraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să răm‚neţi aici?

Pentru ce voiţi să muiaţi inima copiilor lui Israel şi să-i faceţi să nu treacă Ón ţara pe care le-o dă Domnul?

Aşa au făcut şi părinţii voştri c‚nd i-am trimis din Cades-Barnea să iscodească ţara.

S-au suit p‚nă la valea Eşcol, şi, după ce au iscodit ţara, au muiat inima copiilor lui Israel, şi i-au făcut să nu intre Ón ţara pe care le-o dădea Domnul.

Şi Domnul S-a aprins de m‚nie Ón ziua aceea, şi a jurat zic‚nd: ,Oamenii aceştia care s-au suit din Egipt, de la v‚rsta de douăzeci de ani Ón sus, nu vor vedea ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, căci n-au urmat Ón totul calea Mea, afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, şi Iosua, fiul lui Nun, care au urmat Ón totul calea Domnului.

Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Israel, şi i-a făcut să rătăcească Ón pustie timp de patruzeci de ani, p‚nă la stingerea Óntregului leat de oameni care făcuseră rău Ónaintea Domnului.

Şi iată că voi luaţi locul părinţilor voştri, ca nişte odrasle de oameni păcătoşi, ca să faceţi pe Domnul să Se aprindă şi mai tare de m‚nie Ómpotriva lui Israel.

Căci, dacă vă Óntoarceţi de la El, El va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească Ón pustie, şi veţi aduce pierderea poporului acestuia Óntreg.î Ei s-au apropiat de Moise, şi au zis: ÑVom face aici ocoale pentru vitele noastre şi cetăţi pentru pruncii noştri: apoi ne vom Ónarma Ón grabă şi vom merge Ónaintea copiilor lui Israel, p‚nă Ói vom duce Ón locul care le este r‚nduit; şi pruncii noştri vor locui Ón aceste cetăţi Óntărite, din pricina locuitorilor ţării acesteia.

Nu ne vom Óntoarce Ón casele noastre mai Ónainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăp‚nire pe moştenirea lui, şi nu vom stăp‚ni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moştenirea noastră dincoace de Iordan, la răsărit.î Moise le-a zis: ÑDacă faceţi aşa, dacă vă Ónarmaţi ca să luptaţi Ónaintea Domnului, dacă toţi aceia dintre voi care se vor Ónarma trec Iordanul Ónaintea Domnului, p‚nă ce va izgoni pe vrăjmaşii Lui dinaintea Lui, şi dacă vă veţi Óntoarce Ónapoi numai după ce ţara va fi supusă Ónaintea Domnului, ñ atunci veţi fi fără vină Ónaintea Domnului şi Ónaintea lui Israel, şi ţinutul acesta va fi moşia voastră Ónaintea Domnului.

Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi Ómpotriva Domnului, şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.

Zidiţi cetăţi pentru pruncii voştri şi ocoale pentru vitele voastre, şi faceţi ce aţi spus cu gura voastră.î Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au zis lui Moise: ÑRobii tăi vor face tot ce porunceşte domnul nostru.

Pruncii noştri, nevestele, turmele noastre şi toate vitele noastre, vor răm‚ne Ón cetăţile Galaadului; iar robii tăi, toţi Ónarmaţi pentru război, vor merge să se lupte Ónaintea Domnului, cum zice domnul nostru.î Moise a dat porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, şi capilor de familie din seminţiile copiilor lui Israel.

El le-a zis: ÑDacă fiii lui Gad şi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, Ónarmaţi cu toţii ca să lupte Ónaintea Domnului, după ce ţara va fi supusă Ónaintea voastră, să le daţi Ón stăp‚nire ţinutul Galaadului.

Dar dacă nu vor merge Ónarmaţi Ómpreună cu voi, să se aşeze Ón mijlocul vostru Ón ţara Canaanului.î Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au răspuns: ÑVom face tot ce a spus robilor tăi Domnul.

Vom trece Ónarmaţi Ónaintea Domnului Ón ţara Canaanului; dar noi să ne avem moştenirea noastră dincoace de Iordan.î Moise a dat fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben, şi la jumătate din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, Ómpărăţia lui Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, şi Ómpărăţia lui Og, Ómpăratul Basanului, ţara cu cetăţile ei, cu ţinuturile cetăţilor ţării de jur Ómprejur.

Fiii lui Gad au zidit Dibonul, Atarotul, Aroerul, Atrot-Şofan, Iaezer, Iogbeha, Bet-Nimra şi Bet-Haran, cetăţi Óntărite, şi au făcut staule pentru turme.

Fiii lui Ruben au zidit Hesbonul, Eleale, Chiriataim, Nebo şi Baal-Meon, ale căror nume au fost schimbate, şi Sibma, şi au pus alte nume cetăţilor pe care le-au zidit.

Fiii lui Machir, fiul lui Manase, au mers Ómpotriva Galaadului, şi au pus m‚na pe el; au izgonit pe Amoriţii care erau acolo.

Moise a dat Galaadului lui Machir, fiul lui Manase, care s-a aşezat acolo.

Iair, fiul lui Manase, a pornit şi el, şi a luat t‚rgurile, şi le-a numit t‚rgurile lui Iair.

Nobah a pornit şi el şi a luat Chenatul Ómpreună cu cetăţile care ţineau de el, şi l-a numit Nobah, după numele lui.