Book of Numbers, глава 8

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte lui Aaron, şi spune-i: C‚nd vei aşeza candelele Ón sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze Ón partea dinainte a sfeşnicului.î Aaron a făcut aşa; a aşezat candelele Ón partea dinainte a sfeşnicului, cum poruncise lui Moise Domnul.

Sfeşnicul era de aur bătut; at‚t piciorul c‚t şi florile lui, erau de aur bătut. Moise făcuse sfeşnicul după chipul, pe care i-l arătase Domnul.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIa pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, şi curăţă-i.

Iată cum să-i curăţeşti: Stropeşte-i cu apă ispăşitoare; să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-şi spele hainele, şi să se curăţească.

Să ia apoi un viţel, cu darul de m‚ncare obişnuit, făcut din floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn; şi să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispăşire.

Să apropii pe Leviţi Ónaintea cortului Ónt‚lnirii, şi să str‚ngi toată adunarea copiilor lui Israel.

Să apropii pe Leviţi Ónaintea Domnului; şi copiii lui Israel să-şi pună m‚inile pe Leviţi.

Aaron să legene pe Leviţi Óntr-o parte şi Óntr-alta Ónaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; şi să fie Ónchinaţi astfel Ón slujba Domnului.

Leviţii să-şi pună m‚inile pe capul viţeilor, şi să aduci unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere de tot, ca să faci ispăşire pentru Leviţi.

Să pui pe Leviţi Ón picioare Ónaintea lui Aaron şi Ónaintea fiilor lui, şi să-i legeni Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca un dar legănat Domnului.

Aşa să desparţi pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei.

După aceea, Leviţii să vină să facă slujba Ón cortul Ónt‚lnirii. Astfel să-i curăţeşti şi să-i legeni Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca un dar legănat.

Căci ei Œmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine Ón locul Ónt‚ilor născuţi, din toţi Ónt‚ii născuţi ai copiilor lui Israel.

Căci orice Ónt‚i născut al copiilor lui Israel este al Meu, at‚t din oameni c‚t şi din dobitoace; Mie Mi i-am Ónchinat Ón ziua c‚nd am lovit pe toţi Ónt‚ii născuţi Ón ţara Egiptului.

Şi Eu am luat pe Leviţi Ón locul tuturor Ónt‚ilor născuţi ai copiilor lui Israel.

Am dat pe Leviţi Ón totul lui Aaron şi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel Ón cortul Ónt‚lnirii, să facă ispăşire pentru copiii lui Israel, şi astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nici o urgie, c‚nd se vor apropia de sf‚ntul locaş.î Moise, Aaron şi toată adunarea copiilor lui Israel, au făcut cu Leviţii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Leviţi; aşa au făcut copiii lui Israel cu ei.

Leviţii s-au curăţit, şi şi-au spălat hainele. Aaron i-a legănat Óntr-o parte şi Óntr-alta, ca un dar legănat Ónaintea Domnului, şi a făcut ispăşire pentru ei, ca să-i curăţească.

După aceea, Leviţii au venit să-şi facă slujba Ón cortul Ónt‚lnirii, Ón faţa lui Aaron şi a fiilor lui. Œntocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviţi, aşa s-a făcut cu ei.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIată legea privitoare la Leviţi. De la v‚rsta de douăzeci şi cinci de ani Ón sus, orice Levit va intra Ón slujba cortului Ónt‚lnirii ca să Óndeplinească o slujbă acolo.

De la v‚rsta de cincizeci de ani Óncolo, să iasă din slujbă, şi să nu mai slujească.

Va putea să ajute pe fraţii lui Ón cortul Ónt‚lnirii, să păzească ce le este dat Ón grijă; dar să nu mai facă slujbă. Aşa să faci cu Leviţii Ón ce priveşte slujbele lor.î