Proverbs of Solomon, глава 21

Inima Ómpăratului este ca un r‚u de apă Ón m‚na Domnului, pe care Ól Óndreaptă Óncotro vrea. ñ Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. ñ A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului dec‚t jertfele. ñ Privirile trufaşe şi inima Óng‚mfată, această candelă a celor răi, nu este dec‚t păcat. ñ Planurile omului harnic nu duc dec‚t la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge dec‚t la lipsă. ñ Comorile c‚ştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. ñ Silnicia celor răi Ói mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. ñ Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.

Mai bine să locuieşti Óntr-un colţ pe acoperiş, dec‚t cu o nevastă g‚lcevitoare Óntr-o casă mare. ñ Sufletul celui rău doreşte răul, semenul lui n-are nici o trecere Ónaintea lui. ñ C‚nd este pedepsit batjocoritorul, prostul se face Ónţelept: şi c‚nd se dă Ónvăţătură celui Ónţelept, el capătă ştiinţa. ñ Cel neprihănit se uită la casa celui rău, şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi Ón nenorocire. ñ Cine Óşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, c‚nd va striga. ñ Un dar făcut Ón taină potoleşte m‚nia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică m‚nie. ñ Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. ñ Omul care se abate de la calea Ónţelepciunii, se va odihni Ón adunarea celor morţi. ñ Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se Ómbogăţeşte. ñ Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. ñ Mai bine să locuieşti Óntr-un păm‚nt pustiu, dec‚t cu o nevastă g‚lcevitoare şi supărăcioasă. ñ Comori de preţ şi untdelemn sunt Ón locuinţa celui Ónţelept, dar omul fără minte le risipeşte. ñ Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. ñ Œnţeleptul cucereşte cetatea vitejilor, şi doboară puterea Ón care se Óncredeau. ñ Cine Óşi păzeşte gura şi limba, Óşi scuteşte sufletul de multe necazuri. ñ Cel m‚ndru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea Óng‚mfării.

Poftele leneşului Ól omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu m‚inile. ñ Toată ziua o duce numai Ón pofte: dar cel neprihănit dă fără zg‚rcenie. ñ Jertfa celor răi este o sc‚rbă Ónaintea Domnului, cu c‚t mai mult c‚nd o aduc cu g‚nduri nelegiuite. ñ Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izb‚ndă. ñ Cel rău ia o Ónfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană Óşi Ómbunătăţeşte calea. ñ Nici Ónţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută Ómpotriva Domnului. ñ Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. ñ