Proverbs of Solomon, глава 22

Un nume bun este mai de dorit dec‚t o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult dec‚t argintul şi aurul. ñ Bogatul şi săracul se Ónt‚lnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul. ñ Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg Ónainte şi sunt pedepsiţi. ñ Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. ñ Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. ñ Œnvaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi c‚nd va Ómbătr‚ni, nu se va abate de la ea. ñ Bogatul stăp‚neşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu Ómprumut, este robul celui ce-i dă cu Ómprumut. ñ Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. ñ Omul milostiv va fi binecuv‚ntat, pentru că dă săracului din p‚inea lui.

Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sf‚rşi, neÓnţelegerile şi ocările vor Ónceta. ñ Cine iubeşte curăţia inimii, şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu Ómpăratul. ñ Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar Ónfruntă cuvintele celui stricat.

Leneşul zice: ÑAfară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!î ñ Gura curvelor este o groapă ad‚ncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade Ón ea. ñ Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. ñ Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. ñ Pleacă-ţi urechea, şi ascultă cuvintele Ónţelepţilor, şi ia Ónvăţătura mea Ón inimă.

Căci este bine să le păstrezi Ónăuntrul tău, şi să-ţi fie toate deodată pe buze. ñ Pentru ca să-ţi pui Óncrederea Ón Domnul, vreau să te Ónvăţ eu astăzi, da, pe tine.

N-am aşternut eu oare Ón scris pentru tine sfaturi şi cugetări, ca să te Ónvăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? ñ Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!

Căci Domnul le va apăra pricina lor, şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. ñ Nu te Ómprieteni cu omul m‚nios, şi nu te Ónsoţi cu omul iute la m‚nie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. ñ Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.

Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine?

Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. ñ Dacă vezi un om iscusit Ón lucrul lui, acela poate sta l‚ngă Ómpăraţi, nu l‚ngă oamenii de r‚nd.