Book of Psalms, псалом 112

Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

SămÓnţa lui va fi puternică pe pămÓnt; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvÓntat.

El are Ón casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte Ón veci.

Celui fără prihană Ói răsare o lumină Ón Óntunerec, El este milostiv, Óndurător şi drept.

Ce bine -i merge omului care face milă şi Ómprumută pe altul, şi care Óşi rÓnduieşte faptele după dreptate!

Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine Ón veci.

El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, Óncrezătoare Ón Domnul.

Inima Ói este mÓngÓiată, n'are nicio teamă, pÓnă ce Óşi vede Ómplinită dorinţa faţă de protivnicii lui.

El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine Ón veci; capul i se Ónalţă cu slavă.

Cel rău vede lucrul acesta, şi se mÓnie, scrÓşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămÓn neÓmplinite.