Book of Ezekiel, глава 25

Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óntoarce-ţi faţa spre copiii lui Amon, şi proroceşte Ómpotriva lor!

Spune copiilor lui Amon: ÑAscultaţi Cuv‚ntul Domnului, Dumnezeu! Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că ai zis: ÑHa! Ha!î sf‚ntului Meu Locaş, c‚nd era p‚ngărit, ţării lui Israel, c‚nd era pustiită, şi casei lui Iuda, c‚nd se ducea Ón robie, de aceea, iată, te dau Ón stăp‚nirea fiilor Răsăritului; ei Óşi vor aşeza staulele Ón mijlocul tău şi Óşi vor face locuinţele Ón tine; Óţi vor m‚nca roadele, şi Óţi vor bea laptele.

Voi face din Raba un ocol de cămile, şi din ţara copiilor lui Amon o st‚nă de oi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul!

Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPentru că ai bătut din m‚ini, şi ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat Ón chip batjocoritor şi din ad‚ncul sufletului de ţara lui Israel, de aceea, iată că Œmi Óntind m‚na peste tine, şi te dau pradă neamurilor; te şterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul ţărilor, şi te nimicesc. Şi vei şti că Eu sunt Domnul!î ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că Moabul şi Seirul au zis: ,Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!í De aceea, deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui de la hotare, care sunt podoaba ţării şi anume: Bet-Ieşimotul, Baal-Meonul şi Chiriataim, Ól deschid şi-l dau Ón stăp‚nire fiilor Răsăritului Ómpreună cu ţara Amoniţilor, ca să nu mai fie pomeniţi printre neamuri copiii lui Amon.

Œmi voi Ómplini judecăţile Ómpotriva Moabului! Şi vor şti că Eu sunt Domnul.î Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPentru că Edomul s-a dedat la răzbunare faţă de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat şi s-a răzbunat pe ea, de aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑŒmi Óntind m‚na Ómpotriva Edomului, Ói voi nimici cu desăv‚rşire oamenii şi vitele, Ól voi preface Óntr-un pustiu, de la Teman p‚nă la Dedan; vor cădea loviţi de sabie.

Œmi voi răzbuna pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după m‚nia şi urgia Mea; ca să vadă răzbunarea Mea, zice Domnul, Dumnezeu.î ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ,Pentru că Filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat Ón chip batjocoritor şi din ad‚ncul sufletului, voind să nimicească totul, Ón ura lor străveche, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑIată că Œmi Óntind m‚na Ómpotriva Filistenilor, nimicesc cu desăv‚rşire pe Cheretiţi, şi prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării, Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, c‚nd Œmi voi răzbuna pe ei.î