Book of Numbers, глава 18

Domnul a zis lui Aaron: ÑTu şi fiii tăi, şi casa tatălui tău cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute Ón sf‚ntul locaş; tu şi fiii tăi Ómpreună cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute Ón Ómplinirea slujbei voastre preoţeşti.

Apropie de asemenea de tine, pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi de tine şi să-ţi slujească, atunci c‚nd tu, şi fiii tăi Ómpreună cu tine, veţi fi Ónaintea cortului Ónt‚lnirii.

Ei să păzească ce le vei porunci tu şi cele privitoare la tot cortul; dar să nu se apropie nici de uneltele sf‚ntului locaş, nici de altar, ca să nu muriţi, şi ei şi voi.

Ei să se alipească de tine, şi să păzească tot ce priveşte cortul Ónt‚lnirii pentru toată slujba cortului. Nici un străin să nu se apropie de voi.

Să păziţi cele privitoare la sf‚ntul locaş şi altar, ca să nu mai fie m‚nie Ómpotriva copiilor lui Israel.

Iată că am luat pe fraţii voştri Leviţii, din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii care sunt daţi Domnului: ei vă sunt Óncredinţaţi vouă Ón dar, ca să facă slujba cortului Ónt‚lnirii.

Tu, şi fiii tăi, Ómpreună cu tine, să păziţi slujbele preoţiei voastre Ón tot ce priveşte altarul şi tot ce este dincolo de perdeaua dinăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau Ón dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia, va fi omor‚t.î Domnul a zis lui Aaron: ÑIată, din toate lucrurile pe care Mi le Ónchină copiii lui Israel, Óţi dau pe cele care Œmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau, ţie şi fiilor tăi, ca drept al ungerii, printr-o lege veşnică.

Iată ce va fi al tău dintre lucrurile prea sfinte care nu sunt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor de m‚ncare, toate jertfele lor de ispăşire, şi toate jertfele pentru vină, pe care Mi le vor aduce; lucrurile acestea prea sfinte să fie ale tale şi ale fiilor tăi.

Să le m‚ncaţi Óntr-un loc prea sf‚nt; orice bărbat să măn‚nce din ele; să le priviţi ca sfinte.

Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare şi legăn‚ndu-le Óntr-o parte şi Ón alta, ţi le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale Ómpreună cu tine, printr-o lege veşnică. Oricine va fi curat Ón casa ta să măn‚nce din ele.

Œţi dau cele dint‚i roade pe care le vor aduce Domnului: tot ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must şi gr‚u.

Cele dint‚i roade ale păm‚ntului lor, pe care le vor aduce Domnului, să fie ale tale. Oricine va fi curat Ón casa ta să măn‚nce din ele.

Tot ce va fi Ónchinat Domnului prin făgăduinţă Ón Israel, să fie al tău.

Orice Ónt‚i născut din orice trup, pe care-l vor aduce Domnului, at‚t din oameni c‚t şi din dobitoace, să fie al tău. Numai, să laşi să se răscumpere Ónt‚iul născut al omului, şi să laşi să se răscumpere şi Ónt‚iul născut al unui dobitoc necurat.

Să laşi să se răscumpere Ónt‚ii născuţi ai oamenilor, de la v‚rsta de o lună, după preţuirea ta, cu preţul de cinci sicli de argint, după siclul sf‚ntului locaş, care este de douăzeci de ghere.

Dar să nu laşi să se răscumpere Ónt‚iul născut al vacii, nici Ónt‚iul născut al oii, nici Ónt‚iul născut al caprei: acestea sunt lucruri sfinte. S‚ngele lor să-l stropeşti pe altar, şi să le arzi grăsimea: aceasta va fi o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Carnea lor să fie a ta, ca şi pieptul care se leagănă Óntr-o parte şi Ón alta şi ca şi spata dreaptă.

Œţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale Ómpreună cu tine, printr-o lege veşnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legăm‚nt de necălcat şi pe vecie Ónaintea Domnului, pentru tine şi pentru săm‚nţa ta Ómpreună cu tine.î Domnul a zis lui Aaron: ÑTu să n-ai nici o moştenire Ón ţara lor, şi să n-ai nici o parte de moşie Ón mijlocul lor. Eu sunt moştenirea şi partea ta de moşie, Ón mijlocul copiilor lui Israel.

Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială Ón Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului Ónt‚lnirii.

Copiii lui Israel să nu se mai apropie de cortul Ónt‚lnirii, ca să nu se facă vinovaţi de vreun păcat şi să moară.

Ci Leviţii să facă slujba cortului Ónt‚lnirii, şi să răm‚nă Óncărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nici o moştenire Ón mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veşnică printre urmaşii voştri.

Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: ÑSă n-aibă nici o moştenire Ón mijlocul copiilor lui Israel.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑSă vorbeşti Leviţilor, şi să le spui: ,C‚nd veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi Ónt‚i din ea un dar pentru Domnul, şi anume: a zecea parte din zeciuială; şi darul vostru vi se va socoti ca gr‚ul care se ia Ónt‚i din arie şi ca mustul care se ia Ónt‚i din teasc.

Astfel să luaţi şi voi Ónt‚i un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel, şi să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua Ónt‚i din ele pentru Domnul.

Din toate darurile care vi se vor da, să luaţi Ónt‚i toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luaţi Ónt‚i partea Ónchinată Domnului.

Să le spui: ,După ce veţi lua din ele partea cea mai bună, zeciuiala va fi socotită Leviţilor ca venitul de la arie şi ca venitul de la teasc.

Să-l m‚ncaţi Óntr-un loc oarecare, voi şi casa voastră; căci aceasta este plata voastră pentru slujba pe care o faceţi Ón cortul Ónt‚lnirii.

Nu vă veţi face vinovaţi pentru aceasta de nici un păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi p‚ngări darurile sfinte ale copiilor lui Israel, şi nu veţi muri.î