Book of Numbers, глава 33

Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.

Moise a scris călătoriile lor din popas Ón popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.

Au pornit din Ramses Ón luna Ónt‚i, Ón ziua a cincisprezecea a lunii Ónt‚i. A doua zi după Paşte, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă Ón faţa tuturor Egiptenilor, Ón timp ce Egiptenii Óşi Óngropau pe toţi Ónt‚ii lor născuţi, pe care-i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.

Copiii lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbăr‚t la Sucot.

Au pornit din Sucot, şi au tăbăr‚t la Etam, care este la marginea pustiei.

Au pornit din Etam, s-au Óntors Ónapoi la Pi-Hahirot, faţă Ón faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbăr‚t Ónaintea Migdolului.

Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, şi au trecut prin mijlocul mării Ónspre pustie; au făcut un drum de trei zile Ón pustia Etamului, şi au tăbăr‚t la Mara.

Au pornit de la Mara, şi au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici: acolo au tăbăr‚t.

Au pornit din Elim, şi au tăbăr‚t l‚ngă marea Roşie.

Au pornit de la marea Roşie, şi au tăbăr‚t Ón pustia Sin.

Au pornit din pustia Sin, şi au tăbăr‚t la Dofca.

Au pornit din Dofca, şi au tăbăr‚t la Aluş.

Au pornit din Aluş, şi au tăbăr‚t la Refidim, unde poporul n-a găsit apă de băut.

Au pornit din Refidim, şi au tăbăr‚t Ón pustia Sinai.

Au pornit din pustia Sinai, şi au tăbăr‚t la Chibrot-Hataava.

Au pornit de la Chibrot-Hataava, şi au tăbăr‚t la Haţerot.

Au pornit din Haţerot, şi au tăbăr‚t la Ritma.

Au pornit de la Ritma, şi au tăbăr‚t la Rimon-Pereţ.

Au pornit din Rimon-Pereţ, şi au tăbăr‚t la Libna.

Au pornit din Libna, şi au tăbăr‚t la Risa.

Au pornit din Risa, şi au tăbăr‚t la Chehelata.

Au pornit din Chehelata, şi au tăbăr‚t la muntele Şafer.

Au pornit de la muntele Şafer, şi au tăbăr‚t la Harada.

Au pornit din Harada, şi au tăbăr‚t la Machelot.

Au pornit din Machelot, şi au tăbăr‚t la Tahat.

Au pornit din Tahat, şi au tăbăr‚t la Tarah.

Au pornit din Tarah, şi au tăbăr‚t la Mitca.

Au pornit din Mitca, şi au tăbăr‚t la Haşmona.

Au pornit din Haşmona, şi au tăbăr‚t la Moserot.

Au pornit din Moserot, şi au tăbăr‚t la Bene-Iaacan.

Au pornit din Bene-Iaacan, şi au tăbăr‚t la Hor-Ghidgad.

Au pornit din Hor-Ghidgad, şi au tăbăr‚t la Iotbata.

Au pornit din Iotbata, şi au tăbăr‚t la Abrona.

Au pornit din Abrona, şi au tăbăr‚t la Eţion-Gheber.

Au pornit din Eţion-Gheber, şi au tăbăr‚t Ón pustia Ţin, adică la Cades.

Au pornit din Cades, şi au tăbăr‚t la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.

Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, Ón al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Ón luna a cincea, Ón cea dint‚i zi a lunii.

Aaron era Ón v‚rstă de o sută douăzeci şi trei de ani c‚nd a murit pe muntele Hor.

Œmpăratul Aradului, Canaanitul, care locuia Ón partea de miazăzi a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.

Au pornit de la muntele Hor, şi au tăbăr‚t la Ţalmona.

Au pornit din Ţalmona, şi au tăbăr‚t la Punon.

Au pornit din Punon, şi au tăbăr‚t la Obot.

Au pornit din Obot, şi au tăbăr‚t la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.

Au pornit din Iie-Abarim, şi au tăbăr‚t la Dibon-Gad: Au pornit din Dibon-Gad, şi au tăbăr‚t la Almon-Diblataim.

Au pornit din Almon-Diblataim, şi au tăbăr‚t la munţii Abarim, Ónaintea muntelui Nebo.

Au pornit de la munţii Abarim, şi au tăbăr‚t Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan, Ón faţa Ierihonului.

Au tăbăr‚t l‚ngă Iordan, de la Bet-Ieşimot p‚nă la Abel-Sitim, Ón c‚mpia Moabului.

Domnul a vorbit lui Moise Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan Ón faţa Ierihonului. Şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,După ce veţi trece Iordanul şi veţi intra Ón ţara Canaanului, să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dăr‚maţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate, şi să le nimiciţi toate Ónălţimile pentru jertfe.

Să luaţi ţara Ón stăp‚nire, şi să vă aşezaţi Ón ea; căci Eu v-am dat ţara aceasta, ca să fie moşia voastră.

Să Ómpărţiţi ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt Ón număr mai mare, să le daţi o parte mai mare, şi celor ce sunt Ón număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăp‚nească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi Ón stăp‚nire, după seminţiile părinţilor voştri.

Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care Ói veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini Ón ochi şi ca nişte ghimpi Ón coaste: vă vor fi vrăjmaşi Ón ţara Ón care veţi merge să vă aşezaţi.

Şi vă voi face şi vouă cum hotăr‚sem să le fac lor.î