Revelation of Jesus Christ, глава 13

Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridic‚ndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi Ómpărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.

Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăp‚nire mare.

Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot păm‚ntul se mira după fiară.

Şi au Ónceput să se Ónchine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au Ónceput să se Ónchine fiarei, zic‚nd: ÑCine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?î I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.

Ea şi-a deschis gura, şi a Ónceput să rostească hule Ómpotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc Ón cer.

I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăp‚nire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.

Şi toţi locuitorii păm‚ntului i se vor Ónchina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la Óntemeierea lumii, Ón cartea vieţii Mielului, care a fost Ónjunghiat.

Cine are urechi, să audă!

Cine duce pe alţii Ón robie, va merge şi el Ón robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.

Apoi am văzut ridic‚ndu-se din păm‚nt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.

Ea lucra cu toată puterea fiarei dint‚i Ónaintea ei; şi făcea ca păm‚ntul şi locuitorii lui să se Ónchine fiarei dint‚i, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Săv‚rşea semne mari, p‚nă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe păm‚nt, Ón faţa oamenilor.

Şi amăgea pe locuitorii păm‚ntului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă Ón faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor păm‚ntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.

I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omor‚ţi toţi cei ce nu se vor Ónchina icoanei fiarei.

Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe m‚na dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.

Aici e Ónţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.